دوره و شماره: دوره 31، شماره 2، مهر 1384 
3. اکتشاف تله‌های هیدروکربوری طبس با روش جدید وارون‌سازی سه‌بعدی داده‌های گرانی

صفحه 23-34

10.22059/jesphys.2005.79991

علی مرادزاده؛ فرامرز دولتی‌ارده‌جانی؛ آزاده آگاه؛ سیدهاشم طباطبایی