کاربردهایی از تبدیل S در لرزه‌نگاری بازتابی

نویسندگان

مؤسسة ژئوفیزیک دانشگاه تهران، صندوق پستی 6466-14155

چکیده

با توجه به ویژگی ناپایا بودن داده‌های لرزه‌ای (سیگنال و نوفه)، استفاده از ابزارهای پردازشی که براساس پایا بودن داده‌های ورودی طراحی شده‌اند، چندان مناسب به نظر نمی‌رسند. . با توجه به این‌که تبدیل S توانایی ارائه نمایشی از توزیع زمان- بسامد داده‌ها را دارد، می‌تواند ابزاری برای طراحی فیلترهای متغیر با زمان باشد. در این مقاله ضمن معرفی تبدیل S نتایج برخی از کاربردهای آن در لرزه‌نگاری بازتابی ارائه می‌شود. تضعیف نوفه‌های اتفاقی و امواج سطحی از رکوردهای لرزه‌ای و شناسایی مستقیم هیدروکربور روی مقاطع لرزه‌ای از جمله کاربردهایی است که در این مطالعه بررسی شده است.
فیلترهای طراحی شده در حوزه زمان- بسامد برای تضعیف نوفه‌ها از نوع انطباقی بوده و برای تشخیص موقعیت هیدروکربورها، از مقاطع تک بسامد در حوزه زمان- بسامد و ویژگی منطقه سایه بسامد پایین استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Applications of S transform in reflection seismic survey

نویسندگان [English]

  • R. Askari
  • H. R. Siahkoohi
Institute of Geophysics, University of Tehran, P.O. Box 14155-6466, Tehran, Iran
چکیده [English]

Due to the non-stationary properties of seismic signals, it is convenient to use multi-scale and multi- resolution transform to analyze seismic data. S transform is an extension of the ideas of the continuous wavelet transform (CWT), and is based on a moving and scalable localizing Gaussian window. The S transform is unique in that it provides frequency-dependent resolution while maintaining a direct relationship with the Fourier spectrum. In this study we took advantage of the S transform to design time and frequency dependent filters to attenuate ground rolls and random noises from seismic data. We used single frequency seismic sections in order to identify the low frequency shadows on seismic sections, which is the direct indicator of hydrocarbon.

کلیدواژه‌ها [English]

  • S transform
  • Time-frequency domain
  • Noise attenuation
  • Low frequency shadow