اکتشاف تله‌های هیدروکربوری طبس با روش جدید وارون‌سازی سه‌بعدی داده‌های گرانی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی معدن و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، صندوق پستی 316

2 بخش اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، صندوق پستی 1065

چکیده

به منظور اکتشاف ذخایر هیدروکربوری، عملیات گرانی‌سنجی در طول 28 پروفیل در 1115 ایستگاه در منطقه طبس صورت گرفته است. پس از اعمال تصحیحات و پردازش‌های لازم و حذف اثرات ناحیه‌ای، نقشه آنومالی باقی‌‌مانده گرانی تهیه شد. با توجه به وجود آنومالی‌های تاقدیسی و نقش آن‌ها در تجمع ذخایر هیدروکربوری، تعیین پارامترهای هندسی آن‌ها از مسائل مهم در تفسیر کمی نتایج گرانی‌سنجی برای تصمیم‌گیری‌های بعدی است. از این رو در مقاله حاضر امکان‌پذیری مدل‌سازی معکوس سه‌بعدی پارامتری همزمان چندین آنومالی برای نیل به اهداف مورد نظر بررسی می‌شود. برای مدل‌سازی از نرم‌افزار Modelvision Pro استفاده شده است. نتایج مدل‌سازی نشان می‌دهد که در ناحیه مورد بررسی تعداد چهار ساختمان تاقدیسی و هفت ساختمان ناودیسی وجود دارد که از بین آن‌ها یکی از تاقدیس‌ها از عمق و ابعاد قابل توجه‌تری برخوردار است و لذا می‌توان آن را از نظر تجمع منابع هیدروکربوری، تله مناسبی تلقی کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A new approach to three- dimensional inverse modeling of gravity data for exploration of hydrocarbon traps in Tabas area

نویسندگان [English]

  • A. Moradzadeh 1
  • F. Doulati, A. 1
  • A. Agah 1
  • S. H. Tabatabaie 2
1 Faculty of Mining and Geophysics, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran, P.O. Box 316
2 NIOC 8th Buildings Yaghma Alley Jumhoori Ave. Tehran, P.O. Box 1863
چکیده [English]

A gravity survey including 1115 stations incorporating 28 profiles has been performed in order to determine the subsurface geological structures in the Tabas sedimentary basin as a part of a petroleum exploration program. After making a few corrections on the observed data, and eliminating the gravity effects arising from the basement considered as regional effects, a gravity residual anomaly map of the area was then prepared. The residual map indicated some anticline structures, which are of interest in petroleum exploration. One of the most important tasks in the interpretation of gravity data quantitatively is to determine the physical properties such as density and the geometrical parameters of oil traps, including depth, shape as well as surficial extension.
To achieve this goal, a commercial computer-based software called Modelvison Pro was used to perform a three-dimensional inverse modeling for the indicated anomalies. The results of modeling indicate the presence a few anticlines and synclines. Among them anticline E which is located at an estimated depth of 5196 m, and has the largest surficial extension, can be considered as an important traps for hydrocarbon resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parametric inverse modeling
  • Two and three-dimensional anomalies
  • Gravity survey
  • Geometrical parameters