مطالعة بسته‌موج‌های کژفشار در فوریة 2003 II: بررسی دینامیکی بسته‌موج‌ها از دیدگاه انرژی

نویسندگان

مؤسسة ژئوفیزیک دانشگاه تهران، صندوق پستی 6466-14155

چکیده

در بخش دوم این مقاله، با استفاده از داده‌های پیشیابی مدیریت بین‌المللی اقیانوسی و جوی (NOAA) که از سازمان هواشناسی کشور به دست آمد، انتشار بسته موج‌های شناسایی شده در بخش اول به تفصیل از دیدگاه انرژی مورد بررسی دینامیکی قرار می‌گیرد. بدین منظور شش ناوه از بسته موج‌های فوق که دارای تکوین جریان‌سو بوده‌اند، انتخاب شده و مقدار انرژی جنبشی پیچکی همراه با مقادیر دیگر جملات مهم موجود در رابطة بودجة انرژی در طول چرخة عمر هر یک از ناوه‌ها محاسبه شده‌اند. جملات بررسی شده شامل همگرایی شار آزمین‌گرد، همگرایی شار کل، تبدیل کژفشار انرژی، تبدیل فشارورد انرژی و جملة باقی‌مانده است.
نتایج نشان می‌دهد که تقریباً در همة مواردی که گسترش موج به‌دلیل پاشندگی جریان‌سو بوده، تبدیل کژفشاری یک منبع عمدة انرژی به هنگام بلوغ و میرایی ناوه بوده است. تبدیل کژفشاری سبب پریشیدگی اولیه شده است، سپس این پریشیدگی تکوین جریان‌سو را شروع می‌کند. عامل اصلی در تکوین جریان‌سو، همگرایی شارهای آزمین‌گرد است که باعث تابش انرژی از پادجریان‌سوی پریشیدگی موجود به جریان‌سوی آن می‌شود. زمانی که امواج کژفشار بالغ می‌شوند، این موضوع سبب تضعیف موج و رشد یک موج جدید در جریان‌سو می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of baroclinic wave packets in February 2003, Part II: dynamical analysis using energetics

نویسندگان [English]

  • F. Ahmadi-Givi
  • A. R. Mohebalhojeh
  • M. Yavari
Institute of Geophysics, University of Tehran, P.O. Box 14155-6466, Tehran, Iran
چکیده [English]

Using the global data of NOAA provided by the Iran Meteorological Organization, the energetics of the wave packets detected in part I of this paper are studied in detail. To this end, within the wave packets detected, six troughs with downstream development were selected and for each the eddy kinetic energy as well as the other important terms in the energy budget relation were computed for the life time of the troughs. The ageostrophic flux convergence, total convergence flux, baroclinic conversion, barotropic conversion, and the residual are the terms computed for the study.
The energetics results show that in nearly all the cases involving downstream development, baroclinic conversion plays a significant role as either a source in the mature state or a sink in the decaying state of the troughs. The initial perturbation is generated by baroclinic conversion and subsequently initiates the downstream development. The main cause of downstream development is the ageostrophic flux convergence by which energy is radiated from the upstream of the existing perturbation to its downstream. This process leads to the decay of the existing wave and generation of a new wave in its downstream.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Baroclinic wave packets
  • Energetics
  • Ageostrophic flux convergence
  • Baroclinic conversion
  • Downstream development