شبیه‌سازی امواج الکتروسایزمیک ایجادشده از یک موجک لرزه‌ای در محیط دولایه

نویسندگان

مؤسسة ژئوفیزیک دانشگاه تهران، صندوق پستی 6466-14155

چکیده

آشفتگی‌های مکانیکی و الکترومغناطیسی، در محیط متخلخل و اشباع از سیال، با یکدیگر جفت می‌شوند. این جفت‌شدگی بدین ترتیب است که عبور یک موج لرزه‌ای از محیط مذکور سبب حرکت نسبی بین سیال- جامد می‌شود. سپس این حرکت به نوبة خود جریان شارشی الکتریکی را القا می‌کند. به‌عبارتی دیگر هنگامی‌که یک پالس لرزه‌ای از یک تقابل در خواص شیمیایی سیال یا الاستیکی محیط عبور کند، بی‌توازنی در شارش این جریان الکتریکی به‌وجود می‌آید. این نبود توازن باعث جدایش بارهای دوقطبی و چندقطبی الکتریکی در دو طرف سطح مشترک یک محیط لایه‌ای می‌شود که بر اثر آن، آشفتگی‌های الکترومغناطیسی که در سطح زمین قابل اندازه‌گیری‌اند، تولید می‌شود. در این مقاله چگونگی
تولید و انتشار موج سایزموالکتریکی در محیط متخلخل لایه لایه و اشباع از سیال، بررسی و شبیه‌‌سازی شده است. در مرحلة شبیه‌سازی از
معادلات حاکم بر این پدیده که پراید (1994) آن را ارائه کرده و همچنین از زوج معادلات بیوت و ماکسول که با معادلات انتقالی شار- نیرو به دست آمده، استفاده شده است. در این بررسی برای محاسبة الکترولرزه‌نگاشت‌های مربوطه از روش ماتریس بازتاب و انتقال تعمیم یافته (GRTM) استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Electroseismic wave simulation generated from a seismic pulse in a two-layer medium

نویسندگان [English]

  • M. Montahaei
  • M. A. Riahi
Institute of Geophysics, University of Tehran, P.O. Box 14155-6466, Tehran, Iran
چکیده [English]

Mechanical and electromagnetic perturbations are coupled in a porous medium saturated with liquid. This coupling is such that, a seismic wave propagating through the mentioned medium will cause a relative movement between the solid and liquid. Then this movement will induce an electrical flux. When a seismic pulse propagates through a medium with specific chemical and elastic properties it causes an unbalance in the electrical flux. The unbalance in the electrical charge will separates the dipoles and multi-poles an both sides of an interface and that makes it possible to record the electromagnetic perturbations at the earth’s surface. In this paper, electroseismic wave propagation has been studied and simulated in a layered and porous medium saturated with liquid. For this purpose the governing equations of Pride (1994) and the coupled equations of the Biot and Maxwell were used. To calculate the electroseismic traces, the generalized reflection and transmission matrix method was applied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electroseismic
  • Electromagnetic perturbations
  • Flux-force transmission
  • Reflection and transmission matrix
  • simulation