برآورد پارامترهای چشمه، ضریب جذب و پارامتر افت طیفی، ، به روش طیفی با استفاده از رکوردهای شتاب‌نگاشتی زلزله بم (2003)

نویسندگان

1 مؤسسة ژئوفیزیک دانشگاه تهران، صندوق پستی 6466-14155

2 پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله صندوق پستی 3913-19395

چکیده

زلزله بم در 5 دی‌ماه سال 1382 با بزرگی (mb=6,Ms=6.8) در جنوب شرق ایران، در منطقه‌ای پرجمعیت رخ داده و شوک اصلی آن را 23 ایستگاه شتاب‌نگاری مرکز تحقیقات مسکن (BHRC) ثبت کرد. در این مطالعه با استفاده از شتاب‌نگاشت‌های حرکت تنومند زمین پارامترهای چشمه، ضریب جذب امواج بسامد بالا و پارامتر افت طیفی، ، برای 9 ایستگاه از 23 ایستگاهی که رکوردهای ثبت شده، سیگنال به نوفه خوبی داشتند، تعیین شد. پارامترهای چشمه به‌روش بهینه‌سازی غیرخطی بین طیف جابه‌جایی به‌دست آمده از طیف شتاب برای هر رکورد، با ترکیب مدل آشفتگی چشمه با مدلی توانی برای ضریب جذب امواج بسامد زیاد به‌دست آمد. ضریب جذب امواج بسامد زیاد، با استفاده از مدل کاهیدگی دامنه از رابطه:
 
که  معرف گسترش هندسی است، به‌دست آمد.
مقدار میانگین برآورد شده برای ضریب جذب، در رنج بسامدی (2- 25) هرتز 328 به‌دست آمد و پارامترهای چشمه به‌صورت
 
برآورد شدند.
بزرگی ممان از رابطه کاناموری ()، به‌دست آمد که سازگاری خوبی با مقادیر به‌دست آمدة دانشگاه هاروارد () به روشCMT  و سازمان زمین‌شناسی امریکا USG (( دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of source parameters, attenuation and spectral decay parameter by spectral method from recorded accelerograms during the Bam earthquake (2003)

نویسندگان [English]

  • Habib Rahimi 1
  • Nasrollah Kamalian 1
  • Hadi Ghasemi 2
1 Institute of Geophysics, University of Tehran, P.O. Box 14155-6466, Tehran, Iran
2 International Institute of Earthquake Engineering and Seismology, P. O. Box 19395-3913 Tehran, Iran
چکیده [English]

The Bam earthquake on 26 December, 2003 with a magnitude (Ms=6.8; mb=6) in southeastern Iran occurred in a populated area, and the main shock recorded in 23 strong motion acceleration building house research center (BHRC).
In this study, strong motion records are used to obtain an estimate of source parameters, high frequency attenuation and spectral decay parameter for 9 stations from 22 stations that have S/N rate good.
The source parameters are obtained by fitting the data by a dislocation source model combined with an exponential model for the attenuation. The source parameter estimated here
 and estimated moment magnitude  agree well with values obtained previously from Harvard university by the CMT method.
The high frequency attenuation obtained by used from the Amplitude spectral method that can be written as
 
 
Where  is geometrical spreading.
Estimates of path averaged crustal shear wave quality factors give results in the range 77 to 730, and mean of spectral decay parameters kappa= 0.08 sec for two horizontal components

کلیدواژه‌ها [English]

  • Source parameters
  • Attenuation
  • Spectral decay parameter
  • Source spectral method