دوره و شماره: دوره 32، شماره 1، اردیبهشت 1385 
کاهش عدم قطعیت مکانی در الگوریتم M8 با استفاده از چشمه‌های بالقوة زمین‌لرزه

صفحه 27-36

10.22059/jesphys.2006.80035

نوید شادمنامن؛ نوربخش میرزائی؛ عبدالرضا قدس؛ علی نگارستانی؛ فروغ کشوری


تراکم‌پذیری منافذ در سنگ‌های کربناته ناهمگن سازند آسماری

صفحه 77-83

10.22059/jesphys.2006.80067

عزت‌اله کاظم‌زاده؛ مجید نبی‌بیدهندی؛ حسام آلوکی بختیاری؛ محمدرضا رضائی