دوره و شماره: دوره 32، شماره 2، تابستان 1385 
11. برآورد سری بازتاب زمین با استفاده از شبکة عصبی هاپفیلد

صفحه 125-138

امین روشندل کاهو؛ عبدالرحیم جواهریان؛ بابک نجار اعرابی