مقایسة کاربرد آنالیز روند در سه روش ژئوفیزیک هوایی

نویسندگان

1 مؤسسة ژئوفیزیک دانشگاه تهران، صندوق پستی 6466- 14155

2 گروه مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان، صندوق پستی 133- 76175

چکیده

تحلیل روند سطحی نوع خاصی از رگرسیون چندگانه است که در آن متغیرهای مستقل، مختصات نقاط در محورهای مختصات و متغیر وابسته ممکن است عیار، ضخامت و یا هر متغیر مطلوب دیگری باشد. در این روش بهترین سطحی را که بتوان به‌کمک آن مقدار متغیر مورد نظر در هر مختصاتی را برآورد کرد، به‌دست می‌آوریم. به‌دست آوردن روند داده‌ها و ارتباط بین آنها کمک شایانی به تفسیر داده‌ها می‌کند.
در مقاله حاضر این آنالیز برای داده‌های ژئوفیزیک هوایی منطقه سرچشمه که شامل شدت میدان مغناطیسی، مقاومت ویژه در بسامد 4600 هرتز و شمارش پتاسیم با استفاده از آشکارسازهای پرتوزایی، مورد بررسی قرار گرفته است. با در نظر گرفتن روند در این سه روش و ارتباط بین آنها در منطقه سرچشمه دیده شد که مقادیر شدت میدان مغناطیسی و مقاومت ویژه روندی مشابه و عکس روند مقادیر شمارش پتاسیم دارند و در نهایت توانایی این روش در تفسیر داده‌های ژئوفیزیک مشابه مورد تایید قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the application of trend analysis in three airborne Geophysics methods

نویسندگان [English]

  • Ali Reza Heydarian 1
  • Hojatollah Ranjbar 2
1 Institute of Geophysics, University of Tehran, P.O. Box 14155-6466, Tehran, Iran
2 Department of Mining Engineering Shahid Bahonar University, Kerman P.O. Box 76175-133
چکیده [English]

Trend surface analysis is a type of multiple regression where point coordinates are independent variables and grade or thickness and… can be dependent variables. In this method, we fit a suitable surface to major values.
In this paper, we applied trend surface analysis to airborne geophysical data sets including the magnetic field intensity, resistivity (frequency= 4600 Hz) and radioactivity (Potassium counting). Results show the trend of these factors and their relations. Magnetic field intensity and resistivity have a similar trend despite the trend of Potassium counting.  Finally, the ability of this method in interpreting the same data has been acknowledged.

کلیدواژه‌ها [English]

  • multiple regression
  • Trend Analysis
  • Alteration
  • Sar Cheshmeh