تعیین جابه‌جایی و بزرگی زلزله سال1382 بم در جنوب شرقی ایران با استفاده از داده‌های ماهواره با روش تداخل‌سنجی راداری

نویسندگان

1 سنجش از دور، دانشکده فنی، دانشگاه تهران

2 مؤسسة ژئوفیزیک دانشگاه تهران، صندوق پستی 6466- 14155

چکیده

از آنجا که تصاویر راداری علاوه بر اندازه‌گیری شدت سیگنال، اطلاعات فاز را نیز با خود به همراه دارند، لذا می‌توان با استفاده از اطلاعات فاز و با روش تداخل‌سنجی (اینترفرومتری) راداری از آنها در مطالعات زمین‌لرزه استفاده کرد. در حالی‌که در اغلب روش‌های ژئودتیکی به اندازه‌گیری‌های مکرر زمینی برای اندازه‌گیری جابه‌جایی پوسته زمین نیاز است، روش تداخل‌سنجی راداری در ضمن ارائه پوشش زمینی وسیع، نیاز به اندازه‌گیری‌های زمینی را مرتفع می‌سازد. در این مطالعه با روش تداخل‌سنجی راداری، مدل نشان دهنده تغییرات زمین در زلزله بم (ایران) ایجاد می‌شود و مورد بررسی قرار می‌گیرد.
با استفاده از این روش بزرگی زلزله بم 6.4 و ممان لرزه‌ای آن  به‌دست آمده است.
در این مطالعه از روش به‌کارگیری 3 تصویر رادار (از ماهواره Envisat) برای تولید اینترفروگرام استفاده شده است. تصاویر با نرم‌افزار Doris در محیط Linux پردازش شده. در نهایت با شمارش تعداد فرینج‌ها در تداخل‌نگاشت می‌توان میزان جابه‌جایی زمین و میزان بزرگی زلزله را محاسبه کرد، که این کار با گزارش‌های منتشر شده مقایسه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining displacement and magnitude of Bam earthquake, 26 Dec 2003, Iran, by Envisat data with InSAR

نویسندگان [English]

  • Maryam Rahnemonfar 1
  • Ramak Heidari 2
  • Mohammad Reza Gheitanchi 2
1 Remote Sensing, Faculty of Engineering, University of Tehran
2 Institute of Geophysics, University of Tehran, P.O. Box 14155-6466, Tehran, Iran
چکیده [English]

Since the radar images in addition to signal intensity measurement, carry the phase information, thus we can use phase information with InSAR method in studying earthquakes. Whereas most geodetic methods need to measure crust displacements repeatedly, InSAR in addition to covering all of the earth surface, doesn’t need to repeat measurements. In this study, with InSAR surface displacements, the targets have been invented form Bam earthquake of Iran.
With this method the magnitude of the Bam earthquake and its moment are 6/4 and  respectively.
In this study, we use 3 images of Envisat satellite for producing interferogram. Images are processed in Linux with Doris software. Finally, counting the fringes of interferogram, we can calculate the displacement and magnitude of Bam earthquake, and compare these results with other studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interferometry SAR (InSAR)
  • Bam earthquake
  • Envisat images
  • Digital elevation model (DEM)