برآورد ضریب آبگذری از داده‌های مقاومت ویژة الکتریکی در دشت تهران

نویسندگان

مؤسسة ژئوفیزیک دانشگاه تهران، صندوق پستی 6466- 14155

چکیده

اندازه‌گیری ضرائب هیدرولیکی و از آن جمله ضریب آبگذری، به‌منظور تعیین آبدهی چاه حفاری، مورد نیاز بهره‌برداران منابع آب زیرزمینی است و هزینة بسیاری در بر دارد. در این پژوهش روشی ارائه شده است که با سونداژزنی الکتریکی بتوان ضرائب هیدرولیکی را با داشتن مقاومت ویژة الکتریکی آبخوان و تعیین هدایت ویژة الکتریکی آب زیرزمینی محل مورد بررسی، تعیین کرد. تعداد 14 چاه با آزمایش پمپاژ مربوطه همراه با همین تعداد سونداژ الکتریک که با آزمایش پمپاژ همزمان بوده‌اند، در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته‌اند. ضریب آبگذری و ضریب قابلیت انتقال با فاکتور سازند، مقاومت ویژة الکتریکی هنجار شده و مقاومت عرضی الکتریکی هنجار شدة آبخوان دشت تهران رابطه‌ای خطی دارد و ضریب همبستگی آن نزدیک به یک است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Permeability estimation from VES data in Tehran plain

نویسندگان [English]

  • Mohammad Kazem Hafizi
  • Fatemeh Zahra پاشاخانلو
Institute of Geophysics, University of Tehran, P.O. Box 14155-6466, Tehran, Iran
چکیده [English]

Hydraulic parameters are needed to characterize the Tehran plain aquifer. Determination of these parameters by pumping test is expensive and laborious. In order to estimate aquifer permeability and transmissibility, the resistivity of the aquifer and its water content are needed. In this research fourteen pumping test experiments were considered for analysis. The relationship between hydraulic parameters and formation factor, normalised resistivity and normalised transverse electrical resistance of the aquifer are linear.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Permeability
  • Resistivity
  • Formation Factor
  • Transmissibility
  • Transverse electrical resistance
  • Tehran aquifer