ارزیابی بزرگی برآورد شده برای زمین‌لرزه کجور- بلده

نویسنده

مؤسسة ژئوفیزیک دانشگاه تهران، صندوق پستی 6466-14155

چکیده

تعیین پارامترهای مبنایی زمین‌لرزه‌ها، به‌خصوص برآورد اندازه زمین‌لرزه، یعنی تعیین بزرگی آن با دقت کافی، نقش اساسی در تشریح لرزه‌خیزی منطقه و اعزام نیروهای امدادی به مناطق آسیب دیده دارد. بزرگی، ارتباط نزدیکی با انرژی آزاد شده در زمین‌لرزه دارد و ساده‌ترین روش برآورد انرژی، تعیین بزرگی است. هرچند که روش تعیین بزرگی کاملاً مبتنی بر رابطه‌ای تجربی است، بزرگی، به‌خاطر مناسب بودن در برآورد اندازه زمین‌لرزه، به‌طور وسیع مورد استفاده قرار گرفته است. در این مطالعه برای ارزیابی بزرگی گزارش شده در زمین‌لرزه هشتم خرداد 1383 کجور- بلده، با استفاده از لرزه نگاشت‌های ثبت شده در ایستگاه‌های لرزه‌نگاری، بزرگی زمین‌لرزه مجدداً برآورد شده و با گزارش IGUT مورد مقایسه قرار گرفته است. نتیحه بررسی نشان می‌دهد که بزرگی گزارش شده حدود 0.6 واحد بزرگی کمتر است. علت اصلی، برنامة مورد استفاده برای پردازش داده‌ها بوده است. لذا توصیه می‌شود که برای زمین‌لرزه‌های با بزرگی MN>5.0، حتماً نتایج پردازش شده با کمک برنامه را، کاربر کنترل کند. تحقیقات نشان داده که جهت برآورد بزرگی زمین‌لرزه‌های محلی استفاده از لرزه‌نگاشت‌های مؤلفه‌های افقی در مقایسه با لرزه‌نگاشت مؤلفة قائم مناسب است. بررسی نشان می‌دهد که برای زمین‌لرزه کجور- بلده برآیند برداری دامنه موج Lg اندازه‌گیری شده روی مؤلفه‌های افقی تقریباً دو برابر دامنه موج اندازه گیری شده روی مؤلفة قائم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of estimated magnitude for Kojor-Baladeh earthquake

نویسنده [English]

  • Mehdi Rezapour
Institute of Geophysics, University of Tehran, P.O. Box 14155-6466, Tehran, Iran
چکیده [English]

Determining seismic parameters especially estimating magnitude with enough precision has an important role in the explanation of the seismicity of a region. However, the method of magnitude determination based on an empirical relation, relates to the released energy in each earthquake. Magnitude scale is widely used because it is the proper method for estimating the size of the earthquake. In this study, to evaluate the reported magnitude value for Kojor-Baladeh earthquake which occurred on 28th May 2004, the value of magnitude was determined by using recorded seismograms in seismic stations then compared with that value reported by IGUT. The result of the investigation shows that the reported magnitude, about 0.6 magnitude unit was underestimated. This study shows that the main factor in this underestimation is the software which is used to process recorded data. Many researches have shown that it is better to estimate local magnitude by using measurements on horizontal components. This study also showed that in the Kojor-Baladeh earthquake the resultant horizontal amplitude of Lg wave on horizontal components is about twice the amplitude on vertical component.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Magnitude
  • Tehran Seismic Network
  • Kojor-Baladeh earthquake
  • Mazandaran province