تراکم‌پذیری منافذ در سنگ‌های کربناته ناهمگن سازند آسماری

نویسندگان

1 پژوهشگاه صنعت نفت صندوق پستی 4163- 18745

2 مؤسسة ژئوفیزیک دانشگاه تهران، صندوق پستی 6466- 14155

3 دانشکده علوم دانشگاه تهران صندوق پستی 6455- 14155

چکیده

تراکم‌پذیری سنگ‌های مخازن هیدروکربوری یکی از پارامترهای مهم و تأثیرگذار بر خواص مخزنی، لرزه‌ای و مکانیکی مخازن هیدروکربوری است. هدف از این مطالعه بررسی تراکم‌پذیری منافذ در سنگ‌های کربناته با تغییرات فشار همه‌جانبه خالص است که در این راستا تأثیر نوع بافت، نوع تخلخل و مقدار تخلخل بر تراکم‌پذیری منافذ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بدین منظور 90 نمونه کربناته از سنگ مخزن سازند آسماری متعلق به یکی از میادین نفتی جنوب کشور انتخاب شد و پس از مطالعات زمین‌شناسی و تقسیم‌بندی نمونه‌ها بر اساس نوع بافت و نوع منافذ، روابط تراکم‌پذیری بر حسب فشارهای همه‌جانبه خالص برای گونه‌های سنگی سازند آسماری ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pore compressibility of heterogeneous carbonate rocks in the Asmari formation

نویسندگان [English]

  • Ezatollah Kazemzadeh 1
  • Majid Nabi-Bidhendi 2
  • Hesam Aloki Bakhtiari 1
  • Mohammad Reza Rezaee 3
1 Research Institute of Petroleum Industry, RIPI, P.O. Box 18745-4163
2 Institute of Geophysics, University of Tehran, P.O. Box 14155-6466, Tehran, Iran
3 Science Department, University of Tehran, P.O. Box 14155-6455
چکیده [English]

Compressibility of hydrocarbon reservoir rocks is a key parameter, which affects reservoir, seismic and mechanical properties. The objective of the present study is the investigation of pore compressibility with changes on net confining pressure in the carbonate rocks. For this purpose the effects of texture, pore geometry and porosity values on pore compressibility have been analyzed. A total number of 90 samples of Asmari formation carbonates were selected from an oil field in the south of Iran. After geological study and grouping of the samples based on texture and pore geometry, the relation between pore compressibility and net confining pressure has been presented by an equation for each group of rocks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Compressibility
  • Carbonate rocks
  • Hydrocarbon reservoir
  • Asmari