بازیابی شکل موج‌های بازگشتی مأموریت ارتفاع‌سنجی رادار با روزنه مصنوعی Sentinel-3A به‌منظور پایش تراز سطح آب‌های درون‌سرزمینی (مطالعه موردی: مخزن سد درودزن شیراز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد، دانشکده مهندسی نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار، گروه ژئودزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری، گروه ژئودزی، دانشکده مهندسی نقشه‌برداری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

چکیده

در آب­های درون‌سرزمینی، تراز سطح آب حاصل از داده­های سطح دو ارتفاع­سنجی مغشوش می­باشد. ازاین­رو، برای تصحیح تراز سطح آب اندازه‌گیری‌شده در این نواحی، انجام بازیابی شکل موج­های بازگشتی، الزامی است. در این مطالعه از داده­های سطح دو و سطح یک سنجنده ارتفاع‌سنج رادار SAR (SRAL) مأموریت Sentinel-3A که در حالت رادار با روزنه مصنوعی (SAR) اندازه‌گیری می­کند، در بازه زمانی مارس 2016 تا نوامبر 2019 برای پایش تراز سطح آب سد درودزن شیراز استفاده شده است. همچنین برای بازیابی شکل موج­های موجود در داده­های سطح یک نیز از الگوریتم بازیابی حدآستانه به‌ازای حدآستانه­های مختلف استفاده شده است. نتایج نشان داد، بازیابنده مرکز ثقل (OCOG) موجود در داده­های سطح دو با مقدار جذر خطای مربعی میانگین (RMSE) 23/38 سانتی­متر و ضریب وابستگی %23/99 با داده­های نوسان‌‌نگار محلی نسبت به دیگر بازیابنده­های موجود در داده­های سطح دو از دقت بالاتری در برآورد سری زمانی تراز سطح آب سد درودزن دارد. پس­ازآن، سری زمانی تراز سطح آب از بازیابنده­های موجود در داده­های سطح دو و انتخاب بازیابنده سطح دو بهینه، شکل موج­های بازگشتی از داده­های سطح یک با استفاده از الگوریتم بازیابی حدآستانه ابتدا بازیابی شده و سپس سری زمانی تراز سطح آب به ازای آستانه­های مختلف حاصل شده و با داده­های نوسان‌‌نگار محلی مقایسه شد که نتایج نشان داد آستانه %60 با مقدار RMSE 73/37 سانتی­متر و وابستگی %30/99 سبب بهبود %3/1 دقت و افزایش %07/0 وابستگی با داده­های نوسان‌‌نگار نسبت به سری زمانی تراز سطح آب حاصل از بازیابنده سطح دو بهینه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Retracking Sentinel-3A SAR waveforms to monitor the water level of a small inland water body (Case study: Doroudzan Dam Reservoir, Shiraz, Iran)

نویسندگان [English]

  • Arash Tayfeh Rostami 1
  • Ali Reza Azmoudeh Ardalan 2
  • Shirzad Roohi 3
  • Amir Hossein Pourmina 4
1 M.Sc. Student, School of Surveying and Geospatial Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Professor, School of Surveying and Geospatial Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Geodesy, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Ph.D. Student, Department of Geodesy, College of Geodesy & Geomatics Engineering, K. N. Toosi University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

In inland water bodies, the water level obtained from the Level-2 data of the altimetry missions is not often correct. Therefore, to correct the water level measured in these areas, it is necessary to retrack the return waveforms. In this study, data from level-2 and level-1 SRAL altimeter of Sentinel-3A mission, measured in SAR mode, in the period from March 2016 to November 2019 to monitor the water level of Doroudzan Dam, has been used. The threshold retracking algorithm with different thresholds has also been used to retrack the waveforms in the level one data. The results showed that the OCOG retracker in L-2 data with an RMSE value of 38.23 cm and a correlation of 99.23% with in situ gauge data compared to other retrackers in L-2 data from Doroudzan dam has higher accuracy in estimating the time series of the water level. The Ocean retracker also has results close to those of the OCOG retracker, indicating that these two retrackers perform well in restoring water levels. After obtaining the water level time series from the retrackers in the L-2 data and selecting the optimal level two retracker, the return waveforms from the L-1 data were first retracked using the threshold algorithm. Then the time series of the water level for different thresholds were obtained and compared with in situ gauge data, which showed that the threshold of 60% with a value of RMSE 37.73 cm and a correlation of 99.30% improved %1.3 in accuracies and increase of %0.07 correlation with in situ gauge data has been optimized for the time series of water level obtained from L-2 retracker. Also, the results showed that, especially in the period from 2017 to 2018, the difference in water levels results from the retracking of the return waveforms with the optimal threshold algorithm (60%) with in situ gauge data less than the optimal L-2 retracker (OCOG). The average water level of Doroudzan Dam from the threshold of 60% was analyzed. Results showed the highest growth in water level with 4.09 m from March 6 to April 2, 2019, which corresponds to usually rainy months. The most significant decrease in the water level with 2.80 meters occurred from April 29, 2019, to May 26, 2019, which are usually low rainfall months. The results also showed that during the study period a slight increase in the water level of Doroudzan Dam was observed. Due to the hard, challenging shape, and topography of Doroudzan Dam and its confused waveforms, therefore, in the above study area, it is not possible to expect high accuracy from both the retrackers in the L-2 data and the results of the waveform retracking. Therefore, the proximity of RMSE results and correlation goes back to the shape and topography of the Doroudzan Dam reservoir. The results of this study show high suitability of the Sentinel-3 mission in monitoring the water level from inland water bodies, which is still a challenging area for satellite altimetry to monitor. Indeed, for a better understanding of the performance of this mission, more samples need to be analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Satellite Altimetry
  • Sentinel-3
  • Waveforms Retracking
  • Water Level
  • Doroudzan Dam
Biancamaria, S., Frappart, F., Leleu, A.-S., Marieu, V., Blumstein, D., Desjonquères, J.-D., Boy, F., Sottolichio, A. and Valle-Levinson, A., 2017, Satellite radar altimetry water elevations performance over a 200 m wide river: Evaluation over the Garonne River. Adv. Space Res., 59 (1), 128-146.
Birkett, C. M., 1995, The contribution of Topex/Poseidon to the global monitoring of climatically sensitive lakes. J. Geophys. Res. 100 (C12), 25179_25204.
Birkinshaw, S. J., O’Donnell, G. M., Moore, P., Kilsby, C. G., Fowler, H. J. and Berry, P. A. M., 2010, Using satellite altimetry data to augment flow estimation techniques on the Mekong River. Hydrol. Process 24, 3811_3825.
Brooks, R. L., 1982, Lake Elevation from Satellite Radar Altimetry from a Validation Area in Canada. Report. Geoscience Research Corporation, Salibury, MD.
Brown, G., 1977, The average impulse response of a rough surface and its applications. IEEE transactions on antennas and propagation, 25(1), 67-74.
Calmant, S., Seyler, F. and Cretaux, J. F., 2008, Monitoring continental surface waters by satellite altimetry. Surv. Geophys. 29, 247_269.
Cazenave, A., Bonnefond, P. and DoMinh, K., 1997, Caspian Sea level from Topex/Poseidon altimetry: level now falling. Geophys. Res. Lett. 24, 881_884.
Davis, C. H., 1995, Growth of the Greenland ice sheet: A performance assessment of altimeter retracking algorithms. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 33(5), 1108-1116.
Davis, C. H., 1997, A robust threshold retracking algorithm for measuring ice-sheet surface elevation change from satellite radar altimeters. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing 35(4), 974-979.
Domeneghetti, A., Tarpanelli, A., Brocca, L., Barbetta, S., Moramarco, T., Castellarin, A. and Brath, A., 2014, The use of remote sensing-derived water surface data for hydraulic model calibration. Remote Sens. Environ. 149, 130_141.
EUMETSAT, 2017, Sentinel-3 SRAL Marine User Handbook, EUMETSAT.
Frappart, F., Calmant, S., Cauhope, M., Seyler, F. and Cazenave, A., 2006, Preliminary results of ENVISAT RA-2-derived water levels validation over the Amazon basin. Remote Sens. Environ. 100, 252_264.
Ganguly, D., Chander, S., Desai, S. and Chauhan, P., 2015., A subwaveform-based retracker for multipeak waveforms: a case study over Ukai dam/reservoir. Marine Geodesy 38(sup1), 581-596.
Guo, J., Gao, Y., Hwang, C. and Sun, J., 2010, A multi-subwaveform parametric retracker of the radar satellite altimetric waveform and recovery of gravity anomalies over coastal oceans. Science China Earth Sciences 53(4), 610-616.
Jain, M., Andersen, O. B., Dall, J. and Stenseng, L., 2015, Sea surface height determination in the Arctic using Cryosat-2 SAR data from primary peak empirical retrackers. Advances in Space Research 55(1), 40-50.
Jinyum, G., Cheiway, H., Xiaotao, C. and Yuting L., 2006, Improved threshold retracker for satellite altimeter waveform retracking over coastal sea. Progress in Natural Science 16(7), 732-738.
Koblinsky, C. J., Clarke, R. T., Brenner, A. C. and Frey, H., 1993, Measurement of river level variations with satellite altimetry. Water Resour. Res. 29 (6), 1839_1848.
Kouraev, A.V., Zakharova, E. A., Samain, O., Mognard, N.M. and Cazenave, A., 2004. Ob’ river discharge from TOPEX/Poseidon satellite altimetry (1992_2002). Remote Sens. Environ. 93, 238_245.
Leon, J.G., Calmant, S., Seyler, F., Bonnet, M.-P., Cauhopé, M., Frappart, F., Filizola, N. and Fraizy, P., 2006, Rating curves and estimation of average water depth at the upper Negro River based on satellite altimeter data and modeled discharges. J. Hydrol. 328, 481_496.
Martin, T. V., Zwally, H. J., Brenner A. C. and Bindschadler, R. A., 1983, Analysis and retracking of continental ice sheet radar altimeter waveforms. Journal of Geophysical Research: Oceans 88(C3), 1608-1616.
Mercier, F., Cazenave, A. and Maheu, C., 2002, Interannual lake level fluctuations (1993_1999) in Africa from Topex/Poseidon: connections with ocean_atmosphere interactions over the Indian ocean. Glob. Planet. Change 32, 141_163.
Morris, C. S. and Gill, S. K., 1994, Variation of Great Lakes waters from geosat altimetry. Water Resour. Res. 30, 1009_1017.
Nielsen, K., Stenseng, L., Andersen, O.B. and Knudsen, P., 2017, The Performance and Potentials of the CryoSat-2 SAR and SARIn Modes for Lake Level Estimation. Water, 2017. 9(6), 374.
Roohi, S., 2017, Performance evaluation of different satellite radar altimetry missions for monitoring inland water bodies, in Institute of Geodesy. University of Stuttgart. p. 141.
Santos da Silva, J., Calmant, S., Seyler, F., Rotunno Filho, O.C., Cochonneau, G. and Mansur, W.J., 2010. Water levels in the Amazon basin derived from the ERS 2 and ENVISAT radar altimetry missions. Remote Sens. Environ. 114, 2160_2181.
Schneider, R., Tarpanelli, A., Nielsen, C., Madsen, H. and Bauer-Gottwein, P., 2018, Evaluation of multi-mode Cryosat-2 altimetry data over the Po River against in situ data and a hydrodynamic model. Adv. Water Resour. 112, 17_26.
Sulistioadi, Y. B., Tseng, K.-H., Shum, C. K., Hidayat, H., Sumaryono, M., Suhardiman, A., Setiawan, F. and Sunarso, S., 2015, Satellite radar altimetry for monitoring small rivers and lakes in Indonesia. Hydrol. Earth Syst. Sci. 19(1), 341_359.
Tarpanelli, A., Barbetta, S., Brocca, L. and Moramarco, T., 2013, River discharge estimation by using altimetry data and simplified flood routing modeling. Remote Sens. 5 (9), 4145_4162.
Tarpanelli, A., Benveniste, J., 2019, Chapter Eleven - On the potential of altimetry and optical sensors for monitoring and forecasting river discharge and extreme flood events, Editor(s): Viviana Maggioni, Christian Massari, Extreme Hydroclimatic Events and Multivariate Hazards in a Changing Environment, Elsevier, P. 267-287, ISBN 9780128148990.
Tayfehrostami, A., Azmoudeh Ardalan, A. R., Roohi, S. and Pourmina, A. H., 2021, Dams Surface Area Monitoring from VV and VH Polarization of Sentinel-1 Mission SAR Images (Case study: Doroudzan Dam, Shiraz, Iran). JGST., 10(4),103-116.
Wingham, D., Rapley, C. and Griffiths, H., 1986, New techniques in satellite altimeter tracking systems. Proceedings of IGARSS.
Yang, Y., C. Hwang, H.-J. Hsu, E. Dongchen and H. Wang, 2012, A subwaveform threshold retracker for ERS-1 altimetry: A case study in the Antarctic Ocean. Computers & Geosciences 41, 88-98.
Yuan, C., Gong, P., Zhang, H., Guo, H. and Pan, B., 2017, Monitoring water level changes from retracked Jason-2 altimetry data: a case study in the Yangtze River, China. Remote Sensing Letters 8(5), 399-408.