دوره و شماره: دوره 47، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 409-593