دوره و شماره: دوره 47، شماره 3، آذر 1400، صفحه 409-593