دوره و شماره: دوره 47، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 1-248 (تاریخ انتشار الکترونیکی: 16 بهمن 1400 ) 
Contribution of Source Emissions in the Air Pollution Modeling - a WRF/Chem Case Study

صفحه 143-156

10.22059/jesphys.2021.299733.1007204

Amir Hosein Nikfal؛ Abbas Ranjbar Saadat Abadi؛ Mehdi Rahnama؛ Sahar Tajbakhsh Mosalman؛ Mohammad Moradi


Autumn and Winter Extreme Precipitation Events and their Relationship with ENSO, NAO and MJO Phases over the West of Iran

صفحه 201-218

10.22059/jesphys.2021.316961.1007280

Toraj Jamshidi Khezeli؛ Abbas Ranjbar Saadat Abadi؛ Mohammad Ali Nasr-Esfahany؛ Sahar Tajbakhsh Mosalman؛ Ali Reza Mohebalhojeh