دوره و شماره: دوره 47، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 1-203 
ابرهای کومه‌ای از دیدگاه سطوح زبر

صفحه 175-186

10.22059/jesphys.2021.311393.1007254

جعفر چراغعلی‌زاده؛ مرتضی نطاق نجفی؛ احد صابر تازه‌کند