دوره و شماره: دوره 47، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 1-203 
11. ابرهای کومه‌ای از دیدگاه سطوح زبر

صفحه 175-186

10.22059/jesphys.2021.311393.1007254

جعفر چراغعلی‌زاده؛ مرتضی نطاق نجفی؛ احد صابر تازه‌کند


12. ارزیابی آماری عملیات بارورسازی ابرهای فلات مرکزی ایران در سال آبی 93-94

صفحه 187-203

10.22059/jesphys.2021.312050.1007255

بنفشه زهرایی؛ حامد پورسپاهی سامیان؛ محسن ناصری؛ سید محمود طاهری