تحلیل تغییرپذیری زمانی ازن‌سطحی اندازه‌گیری‌شده در ایستگاه مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیک فضا موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

2 دانشگاه تهران

چکیده

ازن‌سطحی یک آلاینده ثانویه است که عمدتا از واکنش‌های نورشیمیایی دیگر عناصر در جو تشکیل می‌شود. میدان‌های هواشناختی متعددی نیز در تغییرپذیری و انتقال این آلاینده مؤثر هستند. تمامی این عوامل منجر به تغییرپذیری ازن‌سطحی در مقیاس‌های زمانی متفاوت می‌شود که در این پژوهش سعی شده است با استفاده از تکنیک کلمگرو-زوربنکو (KZ) به بررسی تغییرات آن پرداخته شود. بدین‌منظور، سری‌زمانی ازن‌سطحی اندازه‌گیری‌‌شده در ایستگاه موسسه ژئوفیزیک در چهار سال متفاوت به‌کار گرفته شد. این داده‌ها پس از انجام کنترل کیفی با استفاده از تکنیک KZ به پنج مولفه‌ی طیفی درون‌روزانه، روزانه، همدیدی، فصلی و روند بلندمدت تفکیک شد. در ادامه تغییرات هر یک از این مولفه‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت و از بین آن‌ها موثرترین مولفه در این ایستگاه معرفی شد. نتایج نشان می‌دهد بیش از نیمی از تغییرپذیری ازن‌سطحی ناشی از نوسانات مولفه‌ی روزانه است، درحالیکه مولفه‌ی درون‌روزانه و همدیدی حدود پنج‌ درصد از این تغییرات را تشکیل می‌دهند. اگرچه مولفه‌ی همدیدی مشارکت کمی در تغییرپذیری کل دارد، این مولفه قادر به تشدید تغییرات دیگر مولفه‌ها از جمله مولفه‌ی روزانه است. از دیگر نتایج به‌دست آمده در این پژوهش، تغییرات کاهشی مولفه‌ی روند بلندمدت از سال ۲۰۰۸-۲۰۰۷ تا ۲۰۲۰-۲۰۱۹ می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Temporal variability analysis of measured surface ozone at the Geophysics Institute Station of the Tehran University

نویسندگان [English]

  • Najmeh Kaffashzadeh 1
  • AbbasAli Aliakbaribidokhti 2
1 Space Physics, Geophysics Institute, University of Tehran
2 University of Tehran
چکیده [English]

Near surface ozone (O$_{3} ^{surf}$), or tropospheric ozone at the ground level, is a secondary air pollutant that deteriorates human health and plants via damaging respiratory systems. This species is one of the main greenhouse gases associated with global warming and climate change. Despite many efforts to study and to make policy control program, this gas is still increasing and is a recent serious threat for human. So, a comprehensive understating of its variation and controlling factors is necessary for having a precise plan for its regulation.

Here, a measured time series of O$_{3} ^{surf}$ at one of the air quality monitoring sites in Iran, i.e. Geophysics Institute of the University of Tehran, was selected to assess the O$_{3} ^{surf}$ variation in more detail. Although this time series has been measured since 2007, there are many gaps in the data and a few years without data. Nevertheless, the data possess a high quality which has been discussed in this paper. The series was prepared for the period of four years, i.e. 2007-2008 and 2019-2020.

The data series was decomposed to five spectral components, i.e. intraday (ID), diurnal (DU), synoptic (SY), seasonal (SE), and baseline (BL), by applying Kolmogorov-Zurbenko (KZ) filter. This filter introduced by Kolmogorov and later formalized by Zurbenko in 1997. Theoretically, the KZ filter is a technique consists of iterative running moving average (MA), in which a simple MA of m points is computed by:

S(t) = $frac{1}{m}$ $sum_{j=-(m-1)/2}^{(m-1)/2} ORG(t)_j$

where ORG and t represent the original time series and its time steps, respectively, and S is the input for each iteration. Therefore, the filter can be express as:

KZ$_{m,k}$= R$_{i=1} ^{k}$ {J$_{p=1} ^{w_i}$ [S(t${_i}$)$_{p}$]}

Here m and k are window length and number of iterations, respectively. R and J represent iteration and running window, respectively, and w$_{i}$ is defined as:

W$_{i}$ = L$_{i}$ - m + 1

where L$_{i}$ is the length of S(t$_{i}$). KZ$_{m,k}$ is a low pass filter in which high frequency (short time period) variation are removed from the time series. The band of frequency and the level of suppression in this filter are controlled by m and k, respectively. Here, the ozone time series was decomposed to five spectral components as:

ORG(t) = ID(t$_{<12h}$) + DU(t$_{12h-2.5d}$) + SY(t$_{2.5d-21d}$) + SE(t$_{21d-365d}$) + BL(t$_{>365d}$)

The results indicate that the contribution of each component to the O$_{3} ^{surf}$ variability is different as such the DU component constitutes more than 50% of the ozone variability. In fact, this component makes most of the ozone variability which attributes to light variation (daytime-nighttime). The SE component has the second largest contribution to the O$_{3} ^{surf}$ variability. The contribution of the SY component is different and that depends on the year. As an example, the relative contribution of this component in 2007 is 8.93% and in 2019 is 4.84%. Only 5% of the total O$_{3} ^{surf}$ variability makes by the variation of the ID component. This implies that the contribution of each component to the total O$_{3} ^{surf}$ variability is different and this information should be considered in ozone control strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ozone
  • variability
  • Kolmogorov-Zurbenko
  • Component
  • synoptic