دوره و شماره: دوره 48، شماره 3، آذر 1401، صفحه 515-756 (تاریخ انتشار الکترونیکی: 15 آذر 1401) 
تفسیر کیفی داده‌های مغناطیس‌‌سنجی هوابرد منطـقه بصیـران (اسـتان خـراسان جنوبی)

صفحه 531-540

10.22059/jesphys.2022.314982.1007268

حسین توسلی تربتی؛ غلامعباس فنایی خیرآباد؛ محمد محمدزاده مقدم؛ امین کریمی کلورزی


بررسی پتانسیل لومینسانس تحریک‌شده با اشعه مادون‌قرمز جهت سن‌یابی سنگ‌های واریزه‌ای زمین‌لغزش فتلک

صفحه 593-609

10.22059/jesphys.2022.336792.1007398

نسرین کریمی موید؛ مرتضی فتاحی؛ رضا صحبتی؛ ابراهیم حق شناس؛ وحید تاجیک؛ ضیاءالدین شعاعی؛ اندرو ماری


شماره‌های پیشین نشریه

تاریخ انتشار الکترونیکی: 14 اسفند 1401
اسفند 1401، صفحه 1-229
تاریخ انتشار الکترونیکی: 15 آذر 1401
آذر 1401، صفحه 515-756
تاریخ انتشار الکترونیکی: 9 شهریور 1401
شهریور 1401، صفحه 243-514
تاریخ انتشار الکترونیکی: 19 اردیبهشت 1401
اردیبهشت 1401، صفحه 1-242