دوره و شماره: دوره 48، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 243-514 (تاریخ انتشار الکترونیکی: 9 شهریور 1401) 
تحلیل دینامیکی و ارزیابی توان جنبشی گسل دوچاه، ایران مرکزی

صفحه 293-308

10.22059/jesphys.2022.327965.1007359

محدثه عجمی؛ رضا نوزعیم؛ محسن الیاسی؛ سعید معدنی‌پور؛ سعید حاج امینی؛ وحید توکلی؛ کوثر شادرام