دوره و شماره: دوره 48، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 243-514 (تاریخ انتشار الکترونیکی: 9 شهریور 1401) 
تحلیل دینامیکی و ارزیابی توان جنبشی گسل دوچاه، ایران مرکزی

صفحه 293-308

10.22059/jesphys.2022.327965.1007359

محدثه عجمی؛ رضا نوزعیم؛ محسن الیاسی؛ سعید معدنی‌پور؛ سعید حاج امینی؛ وحید توکلی؛ کوثر شادرام


شماره‌های پیشین نشریه

تاریخ انتشار الکترونیکی: 14 اسفند 1401
اسفند 1401، صفحه 1-229
تاریخ انتشار الکترونیکی: 15 آذر 1401
آذر 1401، صفحه 515-756
تاریخ انتشار الکترونیکی: 9 شهریور 1401
شهریور 1401، صفحه 243-514
تاریخ انتشار الکترونیکی: 19 اردیبهشت 1401
اردیبهشت 1401، صفحه 1-242