تحلیل الگوی رفتاری پارامترهای مبنایی پیش‌لرزه‌ها با هدف پیش‌بینی زمین‌لرزه‌های بزرگ در ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشکده علوم زمین دانشگاه خوارزمی

2 دانشکده علوم زمین، دانشگاه خوارزمی

3 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم دانشگاه فردوسی

4 دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه امیرکبیر

چکیده

تحلیل پارامترهای مبنایی پیش‌لرزه‌ها یکی از کاربردی ترین پژوهش‌‌‌‌های صورت گرفته در خصوص کاهش خطرات ناشی از زمین‌لرزه است. چراکه شناسایی الگوی رفتاری پیش لرزه‌ها می‌تواند، محققان را با شرایط حاکم بر گسل‌های فعال در هر منطقه آشنا نماید؛ ضمن اینکه تحلیل پارامترهای مربوطه، مطالعات در خصوص پیش‌بینی زمین‌لرزه را به شکل هدفمندتری به نتیجه مورد نظر نزدیک خواهد نمود. در مطالعه حاضر شناسایی الگوی رفتاری پیش‌لرزه‌ها در پهنه‌های مختلف زمین‌ساختی در ایران، با هدف پیش‌بینی زمین‌لرزه‌های بزرگتر از 5، به عنوان هدف اصلی درنظر گرفته شد. بر این اساس با استفاده از تحلیل پارامترهای مبنایی پیش‌لرزه‌ها از جمله رابطه بین بزرگی و عمق آنها به بررسی احتمال رخداد زمین‌لرزه‌های بزرگتر از 5 در ایران برای یک دوره 10 ساله( از 1386 تا 1396) پرداخته شده است. نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از شباهت مشخص مدل‌های بزرگی‌ عمق پیش‌لرزه‌ها در یک پهنه زمین‌ساختی خاص و تفاوت این مدل‌ها در پهنه‌های مختلف با یکدیگر است که می‌تواند به عنوان یک پیش‌نشانگر مناسب در پیش‌بینی زمین‌لرزه‌های بزرگتر از 5 در ایران مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of behavioral pattern the basic parameters in foreshocks with target the prediction of big earthquakes in Iran

نویسندگان [English]

  • Ali Saket 1
  • Seyed Mahmud Fatemi Aghda 2
  • Hossein Sadeghi 3
  • Ahmad Fahimifar 4
1 Phd Candidate, Geoscience faculty, Kharazmi university
2 Phd Candidate, Geoscience faculty, Kharazmi university
3 Department of Geology, Faculty of Science, Ferdowsi University
4 Faculty of civil engineering and environent, Amirkabir university
چکیده [English]

The analysis of the basic parameters of the foreshocks is one of the most applied researches for risk reduction of earthquake. Because identification of behavioral pattern of foreshocks can help to researchers in detection of the active fault conditions in different areas. Also accurate analysis of these parameters help to study of earthquake prediction as more effective. In this study, we study about behavioral pattern of foreshocks in different tectonic zone in Iran. This research was conducted to prediction of probability the earthquakes with M>5 in Iran. According to this research, accurate analysis the basic seismic parameters of foreshocks (including: relationship between depth and magnitude of foreshocks) studied with target the prediction of big earthquake in various zone for a ten-year period (from 2007 until 2017). The results of this research suggest that there are the certain similarities to the magnitude - depth models for the one zone and also different for various zones. Therefore, this can be used as a precursor in earthquake prediction with Magnitude>5 for different zones in Iran.The important results presented in this article can be presented in the following cases:

- Investigation of the information of seismicity parameters of foreshocks regarding the relationship between the focal depth of the main earthquake and the frequency of the foreshocks that used in some parts of the world as a precursor of earthquake suggested that main shocks with M>5 and shallow depth have foreshocks with more abundance (Fig 2).

- Due to the relationship between the type of fault with the occurrence and non-occurrence of aftershocks in different parts of the world, in the case of earthquakes greater than 5 in Iran, in earthquakes with reverse faults, relatively more aftershocks have been recorded compared to strike-slip faults.

- The results of the statistical study conducted in this study show, for earthquakes with reverse fault, the frequency of foreshocks increases with magnitude. However, we do not see such conditions for earthquakes with faults causing strike-slip.

- The result of this study shows, the more earthquake especially in Zagros zone and in the near of salt domes happened without foreshock. The reason for this is related to effect of salt dome on movement fault from slide to creep. The creep is a gradual movement and it is not usually accompanied by rapid movement such as slides that lead to large and recordable earthquakes.

- Based on the present study on earthquakes, for the Zagros (especially in the northern and central part) and Central Iran and Sanandaj-Sirjan, can be used more confidently as a precursor of earthquake because in this zones earthquakes happened with more foreshock.

- In Zagros and Iran Markazi zone the relationship between variations of the depth and magnitude of foreshocks is fruitful for predicting of the main shocks.

- For other zones we need to more complete data bank that has earthquakes with higher frequency of foreshocks. Based on this data bank we can presented suitable relations and models for the study of foreshock with the aim of prediction the big earthquakes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earthquake prediction, Treatment pattern, foreshock, Basic parameters, Iran, Magnitude>
  • 5