ارزیابی میزان سهم انسان و اقلیم در بروز تغییر رژیم هیدرولوژیکی بصورت قطعی و فازی: مطالعه موردی حوضه آبریز گرگانرود منتهی به ایستگاه هیدرومتری تمر

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده مهندسی عمران، دنشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران

3 خ انقلاب دانشگاه تهران

چکیده

انسان همواره به‌مظور ارتقا رفاه اجتماعی و اقتصادی مداخلات جدی و قابل ملاحظه‌ای در طبیعت انجام داده که مسبب بروز دگرگونی‌هایی در طبیعت شده ‌است. چرخه هیدرولوژی یکی از مهم‌ترین سیستم‌هایی‌است که تاکنون مورد دخالت‌های بسیاری قرار گرفته و به موجب آن، جنبه‌های مختلف رفتار هیدرولوژیک تغییر کرده‌است. یکی از این متغیرهای هیدرولوژیکی، جریان رودخانه‌ است که متغیر مهمی در بیلان آب بشمار می‌رود. فعالیت‌هایی همچون انتشار گازهای گلخانه‌ای که سبب تغییراقلیم و در نهایت تغییر در رژیم رودخانه می‌شوند، به عنوان عامل غیرمستقیم و فعالیت‌هایی همچون احداث سدها، مصرف آب برای فعالیت‌های کشاورزی و تغییر کاربری اراضی که مستقیما از سوی انسان اعمال می‌شوند، به عنوان عامل مستقیم دخالت انسانی شناخته می‌شوند. در این تحقیق تسهیم مشارکت فعالیت‌های مستقیم و غیرمستقیم انسانی در بروز تغییر در نظام طبیعی رفتار رودخانه تمر با استفاده از ریاضیات فازی مورد مطالعه است. به این منظور پس از تعیین نقطه شکست زمانی جریان رودخانه، از مدلسازی هیدرولوژیکی با مدلهای SWAT و شبکه عصبی مصنوعی، به منظور شناخت رابطه بین اقلیم و هیدرولوژی استفاده شد. به دلیل وجود عدم قطعیت در رفتار هیدرولوژیک و اثرگذاری آن در این تسهیم، روشی مبتنی بر محاسبات فازی به منظور تعیین سهم اثرات مستقیم و غیر مستقیم انسانی توسعه داده و نتیجه با روشهای قطعی موجود مقایسه شد. نتایج که گویای انطباق روش پیشنهادی با سایر رویکردهای مورد استفاده است، نشان داد تغییرات کاربری اراضی بصورت چشمگیری در تغییرات نظام جریان رودخانه موثر است. نتایج این تحقیق می‌تواند برای مدیران حوزه کشاورزی و منابع آب مفید باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Deterministic and Fuzzy Evaluation of Human and Climate Contributions in Changing Hydrologic Regime: A Case Study of the Gorganrood Watershed at Tamar River Hydrometric Station

نویسندگان [English]

  • Mohmmad Massoud Mohammadpour Khoie 1
  • Mohsen Nasseri 2
  • Mohammad ali Banihashemi 3
1 School of Civil Engineering,, College of Engineering,, University of Tehran,, Iran,
2 Civil Enge Department, University of Tehran
3 Enghelab Ave.,
چکیده [English]

Human and climate are two major scio-hydrologic drivers that determine hydrological regimes and patterns. In this regards, Land Use and Land Cover (LULC) changes, agricultural development, etc., on global and regional scales, hydro-climatological components have been influenced so far. The effects of each driver on the variation of hydrological components have been assessed in different studies, but these approaches are not accurate enough at watershed-scale that experience the simultaneous impacts of climate dynamics and LULC changes. Different studies considered both climate and human altertions in the hydrological cycle, and quantified their contributions in such basin. Results of these researches can help for decision makers in water management of the pros and cons of water and land use policies. The Gorganrood watershed is an important basin in the northern part of Iran, especially from the agricultural point of view, which has considerably experienced hydrological and extreme events changes. While the consequence of each climate change and LULC changes have been assessed in the watershed, there is no study, which considers the complicated interactions of these drivers. In this paper, the authors firstly evaluated the contributions of LULC and climate change on the variation of streamflow. Secondly, the modified fuzzy arithmetic method has been used to achieve their fuzzy contributions. To this purpose, the computational period was firstly divided into two different temporal spans known as the reference and affected periods. The reference period is the first temporal scapn in which climate controls the hydrological responses. Then, the statistical behavior of the time-serries changes due to human activities, and the affected period begins. Two hydrological models, Soil and Water Assessment Tool (SWAT) and a black box Artificial Neural Networks (ANNs), were used to simulate the streamflow in the watershed. However, the results of the hydrological models showed their general acceptable performance to simulate the recorded streamflow at Tamar hydrometric station, but the results of the conceptual model (SWAT) showed that the performance of the model in the dry season is not as good as the wet season. In the next step, the contributions of human and climate activities were assessed via two different methods. The first method is simple differential method, which compares the projection of the calibrated model in the second period with observations in both periods. The second set of contribution rates was calculated using the climate elasticity method via recorded monthly data and implemented derivation rules. In the first method, the contribution rate of human activities is significantly higher than the rate of climate change, and in the result of the second method is a reverse. Because of differences in the methods’ concepts, the calculated contributions rates are different. To assess the uncertainty grouped with the estimations, a novel approach was developed using fuzzy mathematics. The uncertain version of the contribution rates showed that in each α-cut (fuzzy uncertainty level), the contribution of human alternation (LULC change) as the most important human interventions is more significant than climate direvers. In other words, during the simulation period, the effect of LULC change on the flow was very noteworthy, while climate change had relatively less effect on the behavioral change of flow.

کلیدواژه‌ها [English]

  • climate change
  • Land Use and Land Cover (LULC) changes
  • Gorganrood watershed
  • Uncertainty assessment
  • Fuzzy System