مقایسه و بررسی همزمان عملکرد مدل‌های جداساز در فصل مشترک خاک و سازه و میراگرها در ارتفاع سازه تحت اثر بار لرزه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 دانشیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی و پدافند غیر عامل، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

3 استاد، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

به‌عنوان یکی از روش‌های ایجاد ایمنی و آرامش مجدد پس از وقوع زمین‌لرزه، می‌توان به استفاده از جداسازهای لرزه‌ای و روش‌های کنترل سازه، نظیر استفاده از میراگرها، اشاره کرد که از دهه 1980 میلادی مورد مطالعه قرار گرفته است. علاوه‎بر این، به‎عنوان یکی از پارامترهای کلیدی در تحلیل سازه‌ها می‌توان به پدیده اندرکنش خاک و سازه اشاره کرد. با توجه به این‎که در چند دهه اخیر، استفاده از جداسازهای لرزه‌ای و انواع سیستم‌های کنترل غیرفعال در سطح جهانی بسیار مورد توجه قرار گرفته است، در این مقاله به بررسی استفاده همزمان جداساز LRB در اینترفیس خاک و سازه و میراگرهای ویسکوز در ارتفاع سازه تحت اثر بار لرزه‌ای پرداخته شده است. برای این منظور، ساختمان‌های 5 طبقه‌ای از نوع قاب خمشی فولادی، دارای میراگر ویسکوز، قاب خمشی دارای جداساز پایه و قاب خمشی دارای میراگر و جداساز پایه، در نرم‌افزار مدل‌سازی شده و به انجام مقایسه و تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی بر روی مدل‌ها پرداخته شد. به‌منظور بررسی تأثیر اندرکنش خاک و سازه نیز، نتایج حاصل از تحلیل ساختمان قاب خمشی جداسازی شده دارای میراگر در حالت‌های با و بدون توجه به اندرکنش، مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت، ضمن عملکرد مناسب میراگرهای جداساز همچنین به تأثیر در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه به‎عنوان یک عامل کلیدی در مدل‌سازی ساختمان قاب خمشی جداسازی شده دارای میراگر دست یافتیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Simultaneous Evaluation and Comparison of the Performance of Isolator Models in the Soil Structure Interface and Dampers at the Height of Structure under Seismic Load

نویسندگان [English]

  • Ali Mahdavi Naderi 1
  • Ferydoon Khosravi 2
  • Reza Rahgozar 3
1 Ph.D. Student, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
2 Associate Professor, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering and Defense non-operating, Imam Hossein University, Tehran, Iran
3 Professor, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
چکیده [English]

Seismic isolators and structural control methods, such as the use of dampers, is one of the methods to create safety and relaxation after an earthquake, which has been studied since 1980s. In addition, soil-structure interaction is one of the key parameters in the analysis of structures. In recent decades, the use of seismic isolators and various types of passive control systems has received much attention worldwide. Hence, in this paper, the simultaneous use of LRB isolators in the soil-structure interface and viscous dampers at the height of the structure has been considered under the seismic load. For this purpose, four different types of 5-story steel buildings including moment frame, moment frame with viscous damper, moment frame with base isolator and moment frame with base isolators in the soil structure interface and viscous damper at the height of building were modeled using a software. After the nonlinear time history analysis, results were compared. The average of seven different earthquakes was selected for the purpose of understanding the input ground motion effect. In order to investigate the effect of soil-structure interaction, the 5 story base-isolated moment frame with damper at the height of building was studied with two different modeling approaches: the first one includes raft foundation, soil, and superstructure interaction (SSI model), while the second one considers superstructure based on the fixed base and rigid foundation condition (NSSI model). The results of these isolated moment frame structures with dampers at the height of buildings in the SSI and NSSI models were evaluated. Then the first three mode periods, the peak responses of base acceleration, the peak responses of roof acceleration, the peak responses of story shear, the input energy, the dissipated energy by dampers, the dissipated energy by base isolators, the hysteresis behavior of a damper and an isolator for different models in NSSI and SSI condition were analyzed. The comparison of the results of different NSSI models showed that the simultaneous use of base isolators in the soil structure interface and dampers at the height of moment frame building had a significant effect on structural responses. For example, the peak roof accelerations of base-isolated moment frame with dampers at the height of building were 39 %, 35 %, and 15 % less than the moment frame, the moment frame with dampers at the height of building, and the base-isolated moment frame building, respectively. In addition to the proper performance of isolator dampers, we also achieved the effect of the soil-structure interaction consideration as a key factor in modeling the isolated moment frame structure with dampers at the height of building.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Base isolator
  • viscous damper
  • soil-structure interaction
  • Winkler spring
  • nonlinear time history analysis
سپهری، ا.، 1395، تحلیل و طراحی میراگرها و جداگرهای لرزه‌ای بر اساس ASCE7-10 در Perform3D، SAP2000 و OpenSees, ed. چاپ اول. نشر علم عمران.
Abdel Raheem, S. E., Ahmed, M. M. and Alazrak, T. M., 2015, Evalution of soil-foundation-structure interaction effects onseismic response demands of multi-story MRF buildings on raft foundations, Int J Adv Struct Eng (2015) Springer.
Cancellara, D. and Angelis, F. De, 2017, Assessment and dynamic nonlinear analysis of different base isolation systems for a multi-storey RC building irregular in plan. Computers & Structures, 180, 74-88.
Cancellara, D. and De Angelis, F., 2016, Nonlinear dynamic analysis for multi-storey RC structures with hybrid base isolation systems in presence of bi-directional ground motions. Composite Structures, 154, 464-492.
Cancellara, D. and De Angelis, F., 2012, Seismical protection properties of high damping rubber bearing and lead rubber bearing base isolation systems for multi-storey RC buildings. in Applied Mechanics and Materials. Trans Tech Publ.
Castaldo, P. and Tubaldi, E., 2015, Influence of FPS bearing properties on the seismic performance of base‐isolated structures. Earthquake Engineering & Structural Dynamics, 44(15), 2817-2836.
Caughey, T.K. and Kobori, T., 2001, Practical applications of active and semi-active structural control systems to actual civil engineering structures. Earthquake engineering & structural dynamics, 30(11).
De Domenico, D. and Ricciardi, G., 2019, Earthquake protection of structures with nonlinear viscous dampers optimized through an energy-based stochastic approach. Engineering Structures, 179, 523-539.
De Luca, A. and Guidi, L.G., 2019, State of art in the worldwide evolution of base isolation design. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 125, 105722.
Ikeda, Y., Yamamoto, M., Furuhashi, T. and Kurino, H., 2019, Recent research and development of structural control in Japan. Japan Architectural Review, 2(3), 219-225.
Kabtamu, H. G., Peng, G. and Chen, D., 2018, Dynamic analysis of soil structure interaction effect on multi story RC frame. Open Journal of Civil Engineering, 8(04), 426.
Karabörk, T. and Dogus, S., 2005, Effect of soil stiffness to the behavior of structures impose to earthquake. in National Earthquake Symposium, Kocaeli University.
Karabork, T., Deneme, I. and Bilgehan, R.P., 2014, A comparison of the effect of SSI on base isolation systems and fixed-base structures for soft soil. Geomechanics and Engineering, 7(1), 87-103.
Kobori, T., 1988, Active seismic response control. Proceedings of the 9th WCEE, Tokyo-Kyoto, Japan, 2-9.
Kobori, T., Koshika, N., Yamada, K. and Ikeda, Y., 1991, Seismic‐response‐controlled structure with active mass driver system. Part 1: Design. Earthquake Engineering & Structural Dynamics, 20(2), 133-149.
Maureira-Carsalade, N., Pardo, E., Oyarzo-Vera, C. and Roco, A., 2020, A roller type base isolation device with tensile strength. Engineering Structures, 221, 111003.
Miyamoto, H. K., Gilani, A. S., Wada, A. and Ariyaratana, C., 2011, Identifying the collapse hazard of steel special moment-frame buildings with viscous dampers using the FEMA P695 methodology. Earthquake Spectra, 27(4), 1147-1168.
Naderpour, H., Naji, N., Burkacki, D. and Jankowski, R., 2019, Seismic response of high-rise buildings equipped with base isolation and non-traditional tuned mass dampers. Applied Sciences, 9(6), 1201.
Nakamura, Y. and Okada, K., 2019, Review on seismic isolation and response control methods of buildings in Japan. Geoenvironmental Disasters, 6(1), 1-10.
Sepehri, A., Taghikhany, T. and Ahmadi Namin, S.M.R., 2019, Seismic design and assessment of structures with viscous dampers at limit state levels: Focus on probability of damage in devices. The Structural Design of Tall and Special Buildings, 28(1), e1569.
Shoaei, P. and Tahmasebi Oromi, H., 2019, A combined control strategy using tuned liquid dampers to reduce displacement demands of base-isolated structures: a probabilistic approach. Frontiers of Structural and Civil Engineering, 13(4), 890-903.
Spyrakos, C., Maniatakis, C.A. and Koutromanos, I., 2009, Soil–structure interaction effects on base-isolated buildings founded on soil stratum. Engineering Structures, 31(3), 729-737.
Spyrakos, C., Koutromanos, I. and Maniatakis, C.A., 2009, Seismic response of base-isolated buildings including soil–structure interaction. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 29(4), 658-668.
Tubaldi, E., Mitoulis, S. A., Ahmadi, H. and Muhr, A., 2016, A parametric study on the axial behaviour of elastomeric isolators in multi-span bridges subjected to horizontal seismic excitations. Bulletin of Earthquake Engineering, 14(4), 1285-1310.
Tubaldi, E., Ragni, L., Dall'Asta, A., Ahmadi, H. and Muhr, A., 2017, Stress softening behaviour of HDNR bearings: modelling and influence on the seismic response of isolated structures. Earthquake Engineering & Structural Dynamics, 46(12), 2033-2054.
Yang, J. and Soong, T., 1988, Recent advances in active control of civil engineering structures. Probabilistic engineering mechanics, 3(4), 179-188.