چشم‌انداز بارش ایران در قرن 21 با بکارگیری مقیاس‌کاهی آماری برونداد مدل‌های منتخبCMIP6 توسط نرم‌افزار CMHyd

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده اقلیم شناسی

2 پژوهشکده اقلیم شناسی مشهد

3 عضو گروه پژوهشی مخاطرات و تغییر اقلیم-پژوهشکده اقلیم شناسی- مشهد - ایران

4 استادیار-پژوهشکده اقلیم شناسی-مشهد

چکیده

این پژوهش چشم‌انداز تغییرات محتمل بارش در 43 ایستگاه هواشناسی کشور را تا انتهای قرن حاضر ارائه می‌کند. برای این منظور، از داده های چهار مدل از نوع ESM به نامهای MIROC6، FGOALS_g3، BCC-CSM2-MR و ACCESS-ESM1-5 از مجموعه مدل‌های سری CMIP6 استفاده شد. برونداد خام بارش توسط نرم افزار CMHyd مقیاس‌کاهی شد. دوره مشاهداتی 2014-1985 و دوره‌های آینده به صورت آینده نزدیک 2050-2026، آینده میانه 2075-2051 و آینده دور 2100-2076 در نظر گرفته شدند. تغییرات بارش در سطح معنی داری 05/0 بر مبنای سه سناریوی SSP1-2.6 ، SSP2-4.5 و SSP5-8.5 بررسی شد. نتایج نشان دادند که تغییرات بارش آینده در حدود 78 درصد از ایستگاهها معنی‌دار نیستند و در 19 و 3 درصد ایستگاهها به ترتیب افزایش و کاهش معنی داری دارند. بیشترین افزایش بارش در جنوب - جنوب‌شرق و بیشترین کاهش در زاگرس مرکزی رخ خواهد داد. میانگین بارش کشور در مقیاس سالانه 0.4 درصد (با دامنه عدم قطعیت 14 درصد) افزایش می یابد. پیش نگری در مقیاس فصلی نشانگر تغییرات ‌ در فصول بهار، تابستان، پاییز و زمستان به ترتیب به مقدار 2/15+، 11- ، 6- و 5/3+ درصد می باشد. اگرچه برای فصل بهار افزایش بارش 2/15 درصدی پیش نگری شده است، اما دامنه تغییرات 9/81 درصدی نشان از بی اعتمادی به بارش های آینده این فصل است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Projection of Iran’s precipitation in 21st Century using downscaling of based on selected CMIP6 Models, Case Study: Statistical downscaling by CMHyd

نویسندگان [English]

 • iman Babaeian 1
 • raheleh modiriyan 1
 • Leili khazanedari 2
 • Maryan karimian 1
 • saeedeh kouzehgaran 1
 • Mansoureh Kouhi 3
 • Yashar Falamarzi 4
 • sharareh Malbusi 1
1 Climate Research Institute
2 Climate Research Institute
3 Disasters and Climate Change Depart,ment-CRI-Mashhad-Iran
4 Climate Research Institute
چکیده [English]

Introdution:

Geographical location of Iran in arid and semi-arid regions has strongly affected its food security, water resources and weather- and climate-related extreme events due to climate change. In this regard, knowing the future outlook of precipitation of the country in the coming decades, can be very useful contribution to sustainable development policies. Global warming, on average, increases precipitation on Earth by increasing evaporation from the oceanic surface and entering the atmosphere, but the response of the West Asian region to global warming is generally to decrease precipitation. Some studies inside and outside of Iran have confirmed a decrease in the average precipitatiomn of Iran and increase of precipitation in the south and southeast of the country. They also confirmed the largest decrease in rainfall in the Zagros region.

Materials and Methods:

To this end, in this study, an overview of possible changes in precipitation trends in 43 stations of the country is presented. To achieve the goals of the paper, the data of four Earth System Models from CMIP6 models, including MIROC6, FGOALS_g3, BCC-CSM2-MR and ACCESS-ESM1-5 were used. The precipitation output of the selected models has been statistically downscaled using CMHyd software for 43 synoptic stations over Iran. Observational period of 1985-2014 and the next three 25-year periods as the near future 2020-2026, the mid future 2075-2051 and the far future 2100-2076 were considered as study periods. Future changes in precipitation under three Shared Socio-economic Pathways (SSP) scenarios of SSP1-2.6, SSP2-4.5 and SSP5-8.5 were estimated. During the downscaling process, the Classius-Clapiron (CC) rate was applied to increase the trend of heavy rainfall. The air holding capacity is controlled by the Clausius-Clapiron relation, which is the water vapour holding capacity of the air at 7% /oC, the so-called Clausius–Clapeyron (CC) rate (bellow equation).e_s=6.1094e^((17.625T)/((T+243.04)))Since the maximum temperature increase in the country was considered 10 degrees Celsius based on the worst possible scenario (SSP5-8.5), so all severe precipitation events were projected that were above the threshold of 130% compared to the normal period were reduced to 130% of its normal amount.

Results:

The results showed that future rainfall changes were not significant in about 78% of the stations. The increase and decrease of rainfall were significant in 19% and 3% of the stations, respectively. The largest increase in precipitation will occur in the south-southeast and the largest decrease will occur in the central Zagros area. The average rainfall of the country increases by 0.4% annually (with a uncertainty range of 14%). On a seasonal scale, precipitation changes in spring, summer, autumn and winter were estimated to be + 15.2, -11, -6 and +3.5, respectively. Although a 15.2% increase in precipitation is projected for spring, the range of uncertainty with 81.9% indicates a lack of confidence in future precipitation of spring season. The maximum uncertainty is related to the spring rains, which shows that the rains of this season are becoming more and more distrustful. Under warming conditions, more spring rainfall increases. In summer, in the near future, summer rains tend to increase and then decrease with more level of Global Warming. After spring, most uncertainty is related to summer. The autumn precipitation tends to be less than normal with lower amount of uncertainty, although its decrease is not significant. The small width of the autumn rainfall uncertainty chart indicates the agreement of different model-scenarios in projection of autumn rainfall. Winter rainfall projection does not have significant uncertainty and almost all model-scenarios agree on the relatively low trend of rainfall increase. In this season, under higher amount of Global Warming, the precipitation increases and the amplitude of uncertainty increases. Among the next three periods, the lowest and highest range of uncertainty in the annual changes of precipitation in the first and last decade of the present century will occur with the range of changes of 14 and 29.1%, respectively. The lowest and highest amplitude of uncertainty on the seasonal scale with 3.6 and 81.9 are estimated in winter (near future) and spring (dar future), respectively. This situation indicates that in the future the most precipitation fluctuations will occur in the spring.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Climate change
 • Precipitation
 • Iran
 • CMIP6
 • CMHyd