ارزیابی تاثیر پارامترهای خورشیدی و ژئومغناطیسی در مدل‌سازی زمانی-مکانی محتوای الکترون کلی (TEC) یونسفر با استفاده از مدل‌های یادگیری ماشین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی ژئودزی، دانشکده مهندسی نقشه‌برداری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

2 گروه مهندسی ژئودزی، دانشکده مهندسی نقشه‌برداری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

3 دانشکده مهندسی علوم زمین، گروه مهندسی نقشه برداری، دانشگاه صنعتی اراک

چکیده

در این مقاله مقدار محتوای الکترون کلی (TEC) یونسفر با مدل‌های یادگیری ماشین (ML)، به صورت مکانی-زمانی، مدل‌سازی شده و مورد ارزیابی و مقایسه قرار می‌گیرد. روش‌های رگرسیون بردار پشتیبان (SVR) و شبکه عصبی مصنوعی (ANN) جهت مدل‌سازی محلی TEC استفاده می‌شوند. نوآوری اصلی این مقاله در ارزیابی تاثیر پارامترهای فیزیکی مختلف (KP، AP، DST و F10.7) در دقت خروجی مدل‌های یادگیری ماشین است. نتایج بدست آمده از دو مدل جدید با نتایج مدل جهانی یونسفری (GIM)، مدل‌های تجربی IRI2016 و NeQuick در دو ایستگاه کنترل داخلی و یک ایستگاه کنترل خارجی مورد مقایسه قرار گرفته‌اند. شاخص‌های آماری جذر خطای مربعی میانگین (RMSE)، خطای نسبی، dVTEC=|VTECGPS-VECmodel| و ضریب همبستگی برای ارزیابی خطای مدل‌ها، بکار گرفته شده است. ارزیابی تاثیر پارامترهای ژئومغناطیسی و خورشیدی در خروجی مدل‌های SVR و ANN نسبت به پارامترهای ورودی انجام و اهمیت هر کدام از پارامترهای فیزیکی در مدل‌سازی مکانی-زمانی یونسفر مورد بررسی قرار گرفته است. میانگین RMSE محاسبه شده در دو ایستگاه کنترل داخلی برای مدل‌های SVR، ANN، GIM، IRI2016 و NeQuick به ترتیب برابر با 04/1، 91/3، 0.2/3، 90/6 و 65/7 TECU شده است. همچنین میانگین ضریب همبستگی مدل‌ها در دو ایستگاه کنترل داخلی به ترتیب برابر با 97/0، 72/0، 84/0، 68/0 و 60/0 محاسبه شده است. نتایج بدست آمده از این مقاله نشان می‌دهد که در هر دو حالت فعالیت‌های ژئومغناطیسی و خورشیدی بالا و پایین، مدل SVR در ایستگاه‌های کنترل داخلی از دقت و صحت بالاتری نسبت به سایر مدل‌ها برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effect of solar and geomagnetic parameters in spatio-temporal modeling of ionosphere's total electron content using machine learning methods

نویسندگان [English]

  • Mahdie-Sadat Nezamzadeh 1
  • behzad voosoghi 2
  • Seyyed Reza Ghaffari-Razin 3
1 Faculty of Geodesy & Geomatics Engineering, K. N. Toosi University of Technology, Tehran, Iran
2 Faculty of Geodesy & Geomatics Engineering, K. N. Toosi University of Technology, Tehran, Iran
3 Department of Geoscience Engineering, Arak University of Technology, Arak, Iran
چکیده [English]

The ionosphere is the upper part of the Earth's atmosphere, which is considered to be approximately 70 to 1000 km above the Earth's surface. Ionosphere modeling has been one of the goals of spatial geodesy since 1970. In many ionosphere modeling using satellite measurements such as GPS, total electron content (TEC) is used as observational input data. In recent years, modeling and prediction of the TEC has been considered by researchers with methods that have high speed and accuracy. One of the branches that have been able to show good capabilities in the field of estimation and modeling are machine learning methods (ML). Machine learning includes fuzzy inference systems (FIS), artificial neural networks (ANNs), genetic algorithms (GAs), support vector machines (SVMs), and evolutionary communications (ECs). Since 1993, with the advancement of computer technology, many new and hybrid algorithms, such as the adaptive neuro-fuzzy inference system (ANFIS), have been developed in ML. Another new effective approach in ML is the support vector regression (SVR) method. The SVR is a kernel-based ML method for classification and regression in which the risk of incorrect classification is minimized. The structure of an SVR network has a lot in common with the ANN, and the main difference is practically in the way of training algorithm. In general, this method is divided into linear and nonlinear modes.

In this paper, the TEC of the ionosphere is modeled and evaluated with ML models. Support vector regression (SVR) and artificial neural network (ANN) methods are used for local TEC modeling. In both models, the latitude and longitude of the GPS stations, day of the year (DOY), hours, AP, KP, DST and F10.7 are considered as an input vector. Also, the value of VTEC is considered as the output of the models. The main innovation of this paper is in evaluating the effect of different physical parameters on the accuracy of ML models. Using observations of 15 GPS stations in north-west of Iran from 193 to 228 at 2012, new models are evaluated. Also, the results of the new models are compared with the results of the global ionosphere map (GIM), the IRI2016 and NeQuick empirical models in two internal and one external control station. Statistical indices of root mean square error (RMSE), relative error, dVTEC and correlation coefficient are used to evaluate the error of the models. Sensitivity analysis of SVR and ANN models to input parameters is performed and the importance of each physical parameter in spatio-temporal modeling of ionosphere is investigated. The results obtained from this paper show that in both high and low geomagnetic and solar activities, the SVR model in internal control stations has a higher accuracy than other models. But at the external control station, the error of the SVR model is much higher than other models. Determining the parameters of the kernel function using observations at the territory of studied network is the reason. Also, the sensitivity of the results of SVR and ANN models is to the physical parameters F10.7, KP, DST and AP, respectively. For a precise local ionosphere modeling, the effect of these parameters must be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physical parameters
  • Ionosphere
  • GPS
  • SVR