دوره و شماره: دوره 49، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 1-273 (تاریخ انتشار الکترونیکی: 24 خرداد 1402) 

مقاله پژوهشی

مقایسه تولید رواناب و رسوب در سطح سه کاربری منطقه فندوقلوی استان اردبیل

صفحه 1-14

10.22059/jesphys.2022.336693.1007394

نقی مرادی کیا؛ اباذر اسمعلی عوری؛ شکراله اصغری؛ محمد گلشن


پیش‌بینی شاخص فرابنفش (UVI) با استفاده از مدل TUV روی ایران

صفحه 213-227

10.22059/jesphys.2023.341973.1007420

مهدی رهنما؛ ساویز صحت کاشانی؛ عاطفه محمدی؛ راضیه پهلوان