دوره و شماره: دوره 49، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 1-210 (تاریخ انتشار الکترونیکی: 1 اسفند 1402) 
Spatial Changes of Seasonal Reference Evapotranspiration in Iran Based on CMIP6 Models

صفحه 175-192

10.22059/jesphys.2023.364373.1007556

Kobra Soltani؛ Jafar Masoompour Samakosh؛ Firouz Mojarrad؛ Sahar Hadi Pour؛ Abdollah Jalilian


شماره‌های پیشین نشریه

تاریخ انتشار الکترونیکی: 1 اسفند 1402
اسفند 1402، صفحه 1-210
تاریخ انتشار الکترونیکی: 24 آبان 1402
آبان 1402، صفحه 541-798
تاریخ انتشار الکترونیکی: 8 شهریور 1402
شهریور 1402، صفحه 275-540
تاریخ انتشار الکترونیکی: 24 خرداد 1402
خرداد 1402، صفحه 1-273