دوره و شماره: دوره 49، شماره 3، آبان 1402، صفحه 541-798 (تاریخ انتشار الکترونیکی: 24 آبان 1402) 
شبکه پیچیده لک‌های خورشیدی

صفحه 765-779

10.22059/jesphys.2023.354203.1007497

پریچهر محمدی گونه؛ اکبر غیبی فطرت؛ حسین صفری؛ زهره محمدی گونه


شماره‌های پیشین نشریه

تاریخ انتشار الکترونیکی: 1 اسفند 1402
اسفند 1402، صفحه 1-210
تاریخ انتشار الکترونیکی: 24 آبان 1402
آبان 1402، صفحه 541-798
تاریخ انتشار الکترونیکی: 8 شهریور 1402
شهریور 1402، صفحه 275-540
تاریخ انتشار الکترونیکی: 24 خرداد 1402
خرداد 1402، صفحه 1-273