شبکه‌ی پیچیده‌ی لک‌های خورشیدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه زنجان

2 دانشکده فیزیک، دانشگاه زنجان، ایران

3 دانشکده فیزیک، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

4 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

خورشید به عنوان جسم خارج از زمین در جو زمین و هوا-فضا تاثیر قابل ملاحظه‌ای دارد. بروز لک‌ها شواهدی از دینامیک پیچیده خورشید بوده و نمایانگر فعالیت خورشید هستند. ظهور لک‌ها در شید سپهر نمایانگر پیچیدگی میدان‌ مغناطیسی در خورشید است. سری زمانی تعداد لک‌های خورشید در طی چند صد سال گذشته ثبت شده و این سری زمانی دارای تغییرات معنی‌دار است. دوره های تناوب متنوعی از لک‌های خورشیدی ثبت شده است و دامنه فعالیت در بازه‌های مختلف زمانی دارای تغییرات بوده که بیانگر پیچیدگی در سری زمانی لک‌های خورشیدی است. در این پژوهش، با بهره‌گیری از داده‌های لک‌های خورشید (زمان و تعداد آن‌ها) شبکه‌ی پیچیده در حال رشد با شرط پدیداری ساخته شده است. ما نشان دادیم که توزیع درجات شبکه‌ی پیچیده سری زمانی لک‌های خورشیدی از یک تابع قانون توانی پیروی می‌کند. همچنین نمای درجه توانی توزیع درجات بزرگ‌تر از مقدار سه بدست آمده است که نشان دهنده‌ی شبکه‌ای بدون مقیاس و جهان- کوچک است. جهان‌کوچک بودن شبکه‌ی پیچیده سری زمانی لک‌های خورشیدی نشانگر طول مشخصه کوچک با ضریب خوشه‌ای بالا است. در این مطالعه مشخص شد که همبستگی درجه شبکه‌ی پیچیده سری زمانی لک‌های خورشیدی بسته به اندازه‌ی شبکه می‌‌تواند جور، ناجور یا خنثی در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Complex Network of sunspots

نویسندگان [English]

  • Parichehr Mohammadi Gouneh 2
  • Akbar Gheibi 3
  • Zohreh Mohammadi Gouneh 4
2 University of Zanjan, Zanjan, Iran
3 University of Zanjan, Zanjan, Iran
4 Faculty of Electrical and Computer Engineering, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The Sun is an external object that significantly impacts the earth's atmosphere and space weather conditions. Flares and coronal mass ejections are large-scale solar atmospheric features that mainly emerge at active regions above the sunspots and have influenced the earth. The sunspots, considered signatures of solar activity, are fascinating features related to the internal dynamics and activity of the Sun. The appearance of the sunspots in the photosphere shows the complexity of the magnetic field on the Sun. The frequency and size of sunspots change over time; show periods (e.g., eleven years periodicity) may be a sign of the complex Sun. The time series of the sunspot numbers have been recorded for several centuries, and this time series is significantly changed over time. The complex network approach is a way to investigate the inherent property of complex time series, such as the sunspots time series.In this study, the growing complex network with the visibility condition is constructed using the time series of the sunspots (time and numbers) for 1922 to 2016 collected by SILSO. We compute the complex network parameters such degree of nodes, shortest path length, and clustering coefficients. We examine the sunspot complex network's scale-free, small-world, and assortative properties.We show that the degree distribution of the complex network for the time series of the sunspots obeys a power-law distribution function. We applied a method via maximum likelihood estimation in the Bayesian framework to obtain the power indicated. Therefore, the degree exponent is obtained larger than three, so the complex network for the time series of the sunspots is small-world and scale-free. The power-low behavior is an essential characteristic of self-organized or self-organized criticality systems. Limited productivity is a crucial property for these complex systems. The small word behavior indicates that the large sunspot numbers in the time series are clustered with several small values neighbors and linked with distinct large values in the time series.

The small-world network represents a small characteristic path length with a high clustering coefficient. The scale-free and small-word behavior for the network of the sunspots time series may imply that the sunspots and sunspot groups forming via complex non-linear dynamics. Changing the magnetic polarity of the sunspots during the solar cycle can be a characteristic of such complex systems. The limited predictability in sunspots' time series, e.g., the intensity of activity within a solar cycle, may also be another sign of the complex Sun.

The behavior of the degree of node distribution, clustering coefficient, and shortest path length indicates that the time series of sunspots is a non-random system.

We showed that the degree correlation is a function of the network size and can be considered an assortative, dis-assortative, or neutral network.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sunspots
  • Small-world network
  • Scale-free network