ارزیابی فصلی شاخص های جوی آتش سوزی (FWI) جنگل در نواحی رویشی ایران با کاربست برونداد همادی ECMWF-ERA5

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقلیم شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

2 دانشیار اقلیم شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

3 پژوهشگر پسادکتری آب و هواشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، گروه جغرافیا، مشهد

چکیده

روند آتش‌سوزی‌ جنگل در سال‌‌های اخیر از نظر تعداد و همچنین مساحت در عرصه‌های طبیعی ایران افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. لذا تهیه نقشه خطر آتش‌سوزی مناطق آسیب‌پذیر و تعیین نواحی با ریسک بالای آتش‌سوزی لازم و ضروری است. هدف از این پژوهش ارزیابی و مقایسه محصولات همادی آتش‌سوزی جوی FWI منتج شده از پایگاه ECMWF-ERA5 در نواحی رویشی ایران است. برای دستیابی به این هدف از محصول ترکیبی ماهواره‌ای مناطق سوخته شده (FireCCI 5.1.1) با تفکیک افقی 25/0 درجه قوسی طی بازه زمانی 2020-2001 و شاخص‌های DC، DMC، FFMC، BUI، ISI و FWI با تفکیک افقی 0.5 درجه قوسی طی دوره آماری (2020-1981) استفاده شده است. نتایج نشان داد، آتش‌سوزی در نواحی رویشی ایران فصلی بوده و بیش‌تر در فصل تابستان و سپس پاییز رخ می‌دهد. بیشترین سطح سوخته شده فصل تابستان و پاییز به‌ترتیب مربوط به ارسباران با 102 هکتار و زاگرس 18.1 هکتار است. پایین‌ترین سطح سوخته شده نیز در ناحیه ایرانی-تورانی مشاهده شد. براساس شاخص‌های رطوبتیDC ،DMC و FFMC کاهش رطوبت مواد سوختنی ناشی از افزایش دما و کاهش بارش در تمامی نواحی رویشی ایران بویژه در فصل پاییز و تابستان مشاهده می‌شود. شاخص DC دارای بالاترین مقادیر در بین شاخص‌های رطوبتی است به گونه‌ای که مقادیر آن از358.7 تا 1221.7به ترتیب در ناحیه رویشی ارسباران تا خلیج-عمانی متغیر است. شاخص‌های رفتار و گسترش آتش‌سوزی شامل BUI، ISI وFWI در شناسایی مناطق دارای خطر آتش‌سوزی کارایی مناسبی در فصل بهار داشتند. شاخصDMC با 0.80 بالاترین همبستگی را با مناطق سوخته شده نشان داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Seasonal assessment of wildfire weather indices (FWI) in the vegetation areas of Iran using ECMWF-ERA5 ensemble output

نویسندگان [English]

  • Kobra Shojaeizadeh 1
  • Mahmoud Ahmadi 2
  • Abbasali Dadashi-Roudbari 3
1 Ph. D student in Climatology, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran
2 Associate Professor of Climatology in Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Postdoctoral Researcher of Climatology, Ferdowsi University of Mashhad, Department of Geography, Mashhad.
چکیده [English]

Since one of the important steps in the management of natural areas is to know when and where the wildfire is more likely to occur or where it has a more negative effect, examining and preparing a fire risk map of sensitive and high-risk areas. In terms of wildfires, it is one of the main necessities in wildfires control and management. Therefore, wildfire risk indicators can be very useful for predicting areas with wildfire risk potential. One of the most widely used wildfire risk indices is the Canadian forest service fire weather index (FWI), which has been based on the Canadian forest service fire risk rating system since 1971.

In order to evaluate the effectiveness of FWI indicators in identifying wildfire-prone areas in the vegetation areas of Iran from the climate variables of temperature, relative humidity, wind speed, and precipitation, 53 meteorological stations were monitored on a daily basis with the period of 1981-2020 in order to analyze the climate of the area’s vegetation under investigation, combined satellite product of burned areas and FWI indices during the period (1981-2020) were used. After downloading and initial processing, the examined indicators were mas; with the border of Iran. Then, their time series was analyzed, using zonal statistics, the area-averaged of each of Iran's vegetation areas was calculated, and their seasonal maps were prepared by the kriging interpolation method. Finally, the Pearson correlation coefficient method was used to determine the relationship and correlation between FWI indices and burned areas.

The results of the analysis of the combined satellite product of the burned areas showed that the maximum extent of wildfire in the vegetative areas of Iran is related to the summer season. In this season, a large part of the country's forests, especially in the vegetation area of Arsbaran, has the occurrence of wildfires and the minimum amount of wildfire extents related to the spring season, which was observed in a limited area in the southwest of Iran. The values of fire atmospheric indicators vary according to the different characteristics of vegetation areas such as vegetation, topography, and climate. The drier parts of the south, east, and southeast of Iran mainly have the highest values of FWI indices, which shows that the increase in temperature and drought affects the moisture content of the fuel and, as a result, increases the occurrence and spread of fire. The FWI indices in spring for all vegetation areas of Iran have a high efficiency for identifying areas with wildfire occurrences. Also, in the hot season of the year, when most wildfires occur in the vegetation areas of Iran, FFMC and FWI indices had the best performance.

According to the climate variability and topography of Iran's forests, it is difficult to control the occurrence of fire. Identifying wildfire critical areas, and determining and preparing a map of fire-risk areas is an effective step in helping forest managers to plan and manage high-risk areas in terms of fire. In addition to this, wildfire atmospheric indices obtained with high horizontal resolution can help to better understand the spatiotemporal variability of fire risk, especially in Iran with its complex and diverse topography.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fire risk index
  • Fire occurrence
  • Drought code
  • Fine fuel moisture code