بررسی تأثیر محیط‌های رسوبی و فرایندهای دیاژنزی بر کیفیت مخزنی سازند آسماری در میدان کوپال با استفاده از تلفیق نتایج چینه‌نگاری لرزه‌ای، ارزیابی پتروفیزیکی، نشانگرها و وارون‌سازی اطلاعات لرزه‌ای سه‌بعدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه اکتشاف معدن، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران.

چکیده

سازند آسماری مخزن اصلی میدان کوپال متشکل از دو توالی کاملاً مشخص رسوبات آواری در قسمت تحتانی و کربناته در قسمت فوقانی می‌باشد. مخزن آسماری دارای ۷ زون اصلی است، زون‌های 1 الی 5 در بخش‌کربناته، زون‌های 6 و 7 در بخش ماسه‌سنگی می‌باشند. هدف اصلی این مقاله، بررسی تأثیر محیط‌های رسوبی و فرایندهای دیاژنزی بر کیفیت مخزنی زون‌های 1 الی 5 بخش کربناته سازند آسماری به‌وسیله تلفیق نتایج مطالعات زمین‌شناسی با نتایج وارون‌سازی اطلاعات لرزه‌ای سه‌بعدی است. جهت تعیین محیط‌های رسوبی سازند آسماری مقاطع نازک و مغزه‌ها بررسی شده است ولی به‌علت این‌که این اطلاعات محدود به اطراف چاه هستند، تعیین نحوه گسترش ریف‌های مرجانی و رودخانه‌ها امکان‌پذیر نمی‌باشد. ابتدا مقاومت صوتی از اطلاعات لرزه‌ای سه‌بعدی با روش وارون‌‌سازی بر پایه مدل به‌وسیله نرم افزار همپسون استخراج شد. سپس نتایج وارون‌سازی با نتایج مطالعات رسوب‌شناسی و چینه‌نگاری لرزه‌ای انطباق داده شد، مشخص‌شد که زون‌های 3، 4 و 5 به‌صورت پراکنده دارای تغییرات مقاومت صوتی و نشانگر دامنه و میزان تخلخل می‌باشند. مهم‌ترین عامل این تغییرات می‌تواند بر اثر انحلال یا سیمانی‌شدن اشکال کربناته (ریف‌) موجود در این توالی کربناته باشد. زون‌های 1و 2 در بعضی نقاط دارای تغییرات بسیار زیاد مقاومت صوتی و نشانگر دامنه و تخلخل می‌باشند. این تغییرات می‌تواند بر اثر فعالیت فرسایشی رودخانه مئاندری و رسوب‌گذاری رسوبات متخلخل باشد. از ویژگی‌های این مقاله تعیین مکانی ریف‌های مرجانی و رودخانه‌ها می‌باشد. با تعیین دقیق مکانی این پدیده‌های محیطی می‌توان مکان‌هایی که دارای رسوبات با کیفیت مخزنی خوب هستند، جهت حفاری پیشنهاد داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigate the effect of Sedimentary Environments and Diagenesis Processes on the Reservoir Quality of the Asmari Formation in Kupal field by Combining the Results of Seismic Sequence Stratigraphy, Petrophysical Evaluation, Seismic Attributes and Inversion

نویسندگان [English]

  • Zargham Mehdipour
  • Navid Shad Manaman
Department of Mining Exploration, Faculty of Mining Engineering, Sahand University of Technology, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

The purpose of the present study is to investigate the effect of sedimentary environments and diagenesis processes on the reservoir quality of the Asmari Formation in Kupal field by combining the results of seismic sequence stratigraphy, petrophysical evaluation, seismic attributes and the inversion of three-dimensional seismic data to determine more precisely the process of changes in the reservoir properties of zones 1 to 5 of the sequences of the carbonate part of the Asmari Formation. In this study, the inversion method was used to extract acoustic impedance from 3D seismic data by Hampson Russell software. There are different methods of inversion of seismic data, according to the available data and the conditions of the Kupal field, in this study, model-based inversion is chosen due to its higher accuracy and separation power.
The special aim of this article is to determine the changes in the reservoir properties of the Asmari formation by combining the results of the inversion of seismic data and seismic indicators with the results of sedimentological studies, sequence stratigraphy.
According to sequence of stratigraphic studies, Asmari Formation has three sequences. The lower sequence is in the sandstone section and the middle and upper sequences are in the carbonate section. According to petrophysical studies, Asmari reservoir has 7 main zones. Zones 1 to 5 are in the upper and middle sequences of the carbonate section, zones 6 and 7 are in the lower sequence of the sandstone section.
After matching the results of inversion with the results of sedimentology, the stratigraphic sequence was identified as the middle sequence, which includes zones 3, 4, and 5. It settled in a carbonate platform sedimentary environment. This sedimentary sequence is influenced by digenesis factors after deposition and the conditions of the sedimentary environment during deposition. Zones 3, 4, and 5 have sporadic changes in acoustic impedance indicators, layer thickness, and porosity. The most important factor of these changes can be due to the presence of mounds and reefs in these sediments. According to the dissolution or cementation of reefs, these zones may have high porosity and low impedance (dissolution) or low porosity and high impedance (cementation) in reefs.
The final sequence of the Asmari formation, which includes zones 1 and 2, was deposited in the Sabkhai environment. This condition has caused primary or secondary porosity between the dolomite crystals. The changes in porosity and acoustic impedance and the amplitude of zones 1 and 2 are very small. Due to the low depth of the sedimentary basin, we see the activity of river systems in some places, which have caused erosion and deposition. The sediments of these rivers can have high porosity and low acoustic impedance. These sediments have high reservoir quality.
The implications of this study suggest that in Maron and Aghajari fields are adjacent to the Kupal field and they have three-dimensional seismic data. Coincidentally, they can indicate a interpretation of three-dimensional seismic data and stratigraphic seismic sequence in these fields.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carbonate Reservoir
  • Acoustic Impedance
  • Seismic Inversion
  • Porosity
  • Diagenesis Processes
ارزانی، ع.، حسینی­فر، م. و اشتری تلخستانی، ا. (1393)، تفسیر ساختمانی، وارون‌سازی لرزه ای و تجزیه طیفی مخزن آسماری میدان کوپال، شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، گزارش شماره پ81.
امیری،ح. (1390). مطالعه مغزه‌ها، توزیع رخساره‌ها، محیط رسوبی و تعیین الکتروفاسیس‌های مخزن آسماری میدان کوپال، شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، گزارش شماره پ8596.
امیدپور، آ. (1383). تحلیل رخساره‌ها و محیط رسوب‌گذاری سازند آسماری در میدان نفتی کوپال. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
نیکفرد، م.، (1401). چینه‌شناسی و تکامل حوضه رسوبی مخزن آسماری میدان کوپال با نگرشی ویژه بر توالی سیلیسی آواری، شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب گزارش شماره پ 7560.
مالگرد، ش. (1391). مطالعه تکمیلی زمین‌شناسی و مد‌‌‌‌‌ل‌سازی مخزن آسماری میدان کوپال، شرکت ملی مناطق، نفت‌خیز جنوب، گزارش شماره پ7580.
مطیعی، ه. (1372). زمین شناسی ایران، چینه‌شناسی زاگرس. انتشارات سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 536 ص.
Adabi, M.H., Zohdi, A., Ghabeishavi, A., & Amiri-Bakhtiyar, H. (2008). Applications of nummulitids and other larger benthic fora minifera in depositional environment and sequence stratigraphy: an example from the Eocene deposits in Zagros Basin, SW Iran. Facies, 54, 499–512.
Adams, C. & Bourgeois, E. (1967). Asmari biostratigraphy.Geological and Exploration Div. Iranian Oil Offshore Company. Report 1074. Unpublished
Adams, T.D. (1969). The Asmari Formation of Lurestan and Khuzestan provinces. Iranian Oil Operating Companies, Geological and Exploration Division, Report, no. 1154.
Anselmetti, F.S., & Eberli, G.P. (1997). Sonic velocity in carbonate sediments and rocks. In: Palaz, I., Marfurt, K.J. (Eds.), Carbonate seismology, SEG Geophysical Developments Series, 6, 53– 74.
Allahkarampour Dill, M., Vaziri-Moghaddam, H., Seyrafian, A., & Behdad, A. (2018). Oligo- Miocene carbonate platform evolution in the northern margin of the Asmari intra-shelf basin, SW Iran. Marine and Petroleum Geology, 92, 437-461.
Alavi, M. (2004). Regional stratigraphy of the Zagros fold-thrust belt of Iran and its proforeland evolution. American Journal of Science, 304, 1–20.
Alavi, M. (2007). Structures of the Zagros fold-thrust belt in Iran. American Journal of Science, 307, 1064–1095.
Amirshahkarami, M., Vaziri-Moghaddam, H., & Taheri, A. (2007b). Sedimentary facies and sequence stratigraphy of the Asmari Formation at Chaman-Bolbol, Zagros Basin, Iran. Journal of Asian Earth Sciences, 29, 947-959.
Aqrawi, A.A.M., & Wennberg, O.P. (2007). The Control of Fracturing and Dolomitisation on 3D Reservoir Property Distribution of the Asmari Formation (Oligocene-LowerMiocene), Dezful Embayment, SW Iran. International Petroleum Technology Conference (IPTC), Dubai, U.A.E., 1–7.
Aqrawi, A.A.M., Keramati, M., Ehrenberg, S.N., Pickard, N., Moallemi, A., Svånå, T.A., Darke, G., Dickson, J.A.D., & Oxtoby, N.H. (2006). The origin of dolomite in the Asmari Formation (Oligocene-Lower Miocene), Dezful embayment, Sw Iran. Journal of Petroleum Geology, 29(4), 381-402.
Avarjani, S., Mahboubi, A., Moussavi-Harami, R., & Amiri-Bakhtiar, H. (2014). Provenance, Tectonic Setting and Geochemistry of Ahwaz Sandstone Member (Asmari Formation, Oligo-Miocene), Marun Oil Field, Zagros Basin, SW Iran, Acta Geologica Sinica (English Edition).
Avarjani, S., Mahboubi, A., Moussavi-Harami, R., Amiri-Bakhtiar, H., & Brenner, R.L. (2015). Facies, depositional sequences, and biostratigraphy of the Oligo- Miocene Asmari Formation in Marun oil field, north dezful embayment, Zagros Basin, Sw Iran. Palaeoworld, 24(3), 336–358.
Brandano, M., Frezza, V., Tomassetti, L., & Cuffaro, M. (2009a). Heterozoan carbonates in oligotrophic tropical waters: The Attard member of the lower coralline limestone formation (Upper Oligocene, Malta). Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 274(1-2), 54-63.
Brandano, M., Frezza, V., Tomassetti, L., Pedley, M., & Matteucci, R. (2009b). Facies analysis and palaeoenvironmental interpretation of the Late Oligocene Attard Member (Lower Coralline Limestone Formation), Malta. Sedimentology, 56(4), 1138-1158.
Buiting, J.J.M., & Bacon, M. (1999). Seismic inversion as a vehicle for integration of geophysical, geological and petrophysical information for reservoir characterization: some North Sea examples. In: Fleet, A.J., Boldy, S.A.R. (Eds.), Petroleum Geology of Northwest Europe: Proceedings of the 5th Conference. Geological Society, London, pp. 1271– 1280.
Cooke, D.A., & Schneider, W.A. (1983). Generalized linear inversion of reflection seismic data. Geophysics, 48(6), 665-676.
Dabbagh, A., George, S.t., Ch., & Kendall, C. (2021). Deep-T-platform responses to the global sea-level fluctuations, Oligocene Asmari and Pabdeh Formations of the Zagros foredeep Kalhur sub-basin SW Iran. J. Asian Earth Sci., 206.
Dunham, R.J. (1962). Classification of carbonate rocks according to depositional texture. In: W.E. Ham (Editor), Classification of Carbonate Rocks, AAPG Mem, 108-121.
Ehrenberg, S.N., Pickard, N.A.H., Laursen, G.V., Monibi, S., Mossadegh, Z.K., Svånå, T.A., Aqrawi, A.A.M., Mcarthur, J.M., & Thirlwall, M.F. (2007). Strontium isotope stratigraphy of the Asmari formation (Oligocene-lower Miocene), Sw Iran. J. Pet. Geol., 30, 107–128.
Esrafili-Dizaji, B., & Rahimpour-Bonab, H. (2019). Carbonate reservoir rocks at giant oil and gas fields in Sw Iran and the adjacent offshore: a review of stratigraphic occurrence and poro-perm characteristics. J. Petrol. Geol. 42 (4), 343–370. https://doi.org/ 10.1111/jpg.12741.
Folk, R. (1974). Petrology of Sedimentary Rocks. Hemphill Poblishing Company, Austin, Texas. 182p.
Ghazban, F. (2007). Petroleum Geology of the Persian Gulf. University of Tehran Press, Tehran.707 p.
Geel, T. (2000). Recognition of stratigraphic sequences in carbonate platform and slope deposits: empirical models based on microfacies analysis of Palaeogene deposits in southeastern Spain. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 155, 211- 238.
Graham, G.H., Jackson, M.D., & Hampson, G.J. (2015). Three-dimensional modeling of clinoforms in shallow-marine reservoirs: Part 1. Concepts and application. AAPG Bulletin, 99(6), 1013-1047.
Helland-Hansen, W., & Martinsen, O.J. (1998). Shoreline trajectories and sequences; description of variable depositional-dip scenarios. Journal of Sedimentary Research, 66(4), 670-688.
Howell, J., Vassel, A., & Aune, T. (2008). Modelling of dipping clinoform barriers within deltaic outcrop analogues from the Cretaceous Western Interior Basin, USA. Geological Society, London, Special Publications, 309(1), 99-121.
Honarmand, J., & Amini, A. (2012). Diagenetic processes and reservoir properties in the ooid grainstones of the Asmari Formation, Cheshmeh Khush oil field, Sw Iran. J. Petrol. Sci. Eng., 81, 70–79.
Jafari, J., Mahboubi, A., Moussavi-Harami, R., & Al-Aasm, I.S. (2020). The effects of diagenesis on the petrophysical and geochemical attributes of the Asmari Formation, Marun oil field, Southwest Iran. Petrol. Sci., 17, 292–316.
Mallick, S. (1995). Model-based inversion of amplitude-variations-with-offset data using a genetic algorithm. Geophysics, 60(4), 939-954.
Maver, K.G., & Rasmussen, K.B. (1995). Seismic inversion for reservoir delineation and description. Soc. Pet. Eng. Paper SPE 29798, 267–275.
Marion, D., & Jizba, D. (1997). Acoustic properties in carbonate rocks: use in quantitative interpretation of sonic and seismic measurements. In: Palaz, I., Marfurt, K.J. (Eds.), Carbonate seismology, SEG Geophysical Developments Series, 6, 75– 93.
Mossadegh, Z.K., Haig, D.W., Allan, T., Adabi, M.H., & Sadeghi, A. (2009). Salinity changes during Late Oligocene to Early Miocene Asmari Formation deposition, Zagros Mountains, Iran. Palaeogeo. Palaeoclim. Palaeoeco. 272, 17–36.
Morsilli, M., Bosellini, F.R., Pomar, L., Hallock, P., Aurell, M., & Papazzoni, C.A. (2012). Mesophotic coral buildups in a prodelta setting (Late Eocene, southern Pyrenees, Spain): a mixed carbonate-siliciclastic system. Sedimentology, 59(3), 766-794.
Nikfard, M., Vaziri-Moghaddam, H., Seyrafian, A., Behdad, A., & Shabafrooz, R. (2020). A review of the Oligo-Miocene larger benthic foraminifera in the Zagros basin, Iran; New insights into biozonation and palaeogeographical maps. Revue de Micropaléontologie, 66, 100408.
Omidpour, A., Moussavi-Harami, R., Mahboubi, A., & Rahimpour-Bonab, H. (2021). Application of stable isotopes, trace elements and spectral gamma-ray log in resolving high-frequency stratigraphic sequences of a mixed carbonate-siliciclastic Mar. reservoirs. Petrol. Geol., 125, 104854.
Pettijohn, F. J. (1975). Sedimentary rocks, Harper & Row New York.450p.
Pomar, L., Baceta, J.I., Hallock, P., Mateu-Vicens, G., & Basso, D. (2017). Reef building and carbonate production modes in the west-central Tethys during the Cenozoic. Marine and Petroleum Geology, 83, 261-304.
Rahmani, A., Taheri, A., Vaziri-Moghaddam, H., & Ghabeishavi, A. (2012). Biostratigraphy of the Asmari Formation at Khaviz and Bangestan Anticlines, Zagros Basin, Sw Iran. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie-Abhandlungen, 263(1), 1-16.
Russell, B.H. (1988). Introduction to seismic inversion methods. Society of Exploration Geophysicists, 250p.
Sadeghi, R., Vaziri-Moghaddam, H., & Taheri, A. (2011). Microfacies and sedimentary environment of the Oligocene sequence (Asmari Formation) in Fars sub-basin, Zagros Mountains, southwest Iran. Facies, 57, 431–446.
Seyrafian, A., Vaziri-Moghaddam, H., Arzani, N., & Taheri, A. (2011). Facies analysis of the Asmari Formation in central and north-central Zagros basin, southwest Iran: biostratigraphy, paleoecology and diagenesis. Rev. Mex. Cienc. Geolã3gicas, 28, 635 439–45.
Shabafrooz, R., Mahboubi, A., Vaziri-Moghaddam, H., Ghabeishavi, A., & Moussavi- Harami, R. (2015). Depositional architecture and sequence stratigraphy of the Oligo- Miocene Asmari platform; Southeastern Izeh Zone, Zagros Basin, Iran. Facies, 61(1).
Sheriff, R. E., & Geldart, L.P. (1995). Exploration seismology, 2nd ed. Cambridge Univ. Press, Cambridge, USA, 870p.
Story, C., Peng, P., & Lin, J.D. (2000). Liuhiua 11-1 field, South China Sea: a shallow carbonate reservoir developed using ultrahigh resolution 3-D seismic, inversion, and attribute-based reservoir modelling. Lead. Edge, 19, 834– 844.
Tucker, M. E. (2001). Sedimentary Petrology, (3rd edition), Blackwells, Oxford, 260 p.
Van Buchem, F.S.P., Allan, T.L., Laursen, G.V., Lotfpour, M., Moallemi, A., Monibi, S., Motiei, H., Pickard, N.A.H., Tahmasbi, A.R., Vedrenne, V., & Vincent, B. (2010). Regional stratigraphic architecture and reservoir types of the Oligo-Miocene deposits in the Dezful Embayment (Asmari and Pabdeh Formations) Sw Iran. Geological Society, London, Special Publications, 329(1), 219-263.
Van Riel, P. (2000). The past, present, and future of quantitative reservoir characterization. Lead. Edge 19, 878–881.
Vaziri-Moghaddam, H., Kimiagari, M., & Taheri, A. (2006). Depositional environment and sequence stratigraphy of the Oligo-Miocene Asmari Formation in Sw Iran. Facies, 52(1), 41-51.
Veeken, P.C.H., & Da Silva, M. (2004). Seismic inversion methods and some of their constraints. First Break, 22, 47–70.
Vejbæk, O.V., & Kristensen, L. (2000). Down flank hydrocarbon potential identified using seismic inversion and geostatistics: upper Maastrichtian reservoir unit, Dan Field, Danish Central Graben. Pet. Geosci., 6, 1 –13.
Wilson, J.L. (1975). Carbonate Facies in Geologic History. Springer-Verlag, New York, 471p.