نویسنده = مهدی رضاپور
روابط تضعیف شدت زمین لرزه در ایران

دوره 30، شماره 1، فروردین 1383

علی سیاهکالی مرادی؛ نوربخش میرزایی؛ مهدی رضاپور