نویسنده = علیرضا آزموده اردلان
تجزیه و تحلیل حساسیت داده‌های جاذبی برای ماهوارة گرانی‌سنجی GRACE-1

دوره 33، شماره 3، آبان 1386، صفحه 1-1

علیرضا آزموده اردلان؛ حسن هاشمی فراهانی


بررسی اثر غیر مستقیم جزر و مدی بر پوسته و میدان جاذبه زمین در مناطق ساحلی

دوره 33، شماره 2، تیر 1386

علیرضا آزموده اردلان؛ عبدالرضا صفری؛ هادی سلمی