نویسنده = وحید ابراهیم‌زاده اردستانی
تعداد مقالات: 4
1. تعیین هندسه سنگ‌بستر با استفاده از وارون‌سازی غیرخطی دوبعدی داده‌های گرانی‌سنجی

دوره 34، شماره 3، پاییز 1387

سیدهانی متولی‌عنبران؛ وحید ابراهیم‌زاده اردستانی


3. روش اویلر دوبعدی با استفاده از DST داده‌های گرانی

دوره 33، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 1-1

وحید ابراهیم‌زاده اردستانی


4. تبدیل موجک گسستة آنتگرال بیضوی استوکس برای تعیین ژئویید

دوره 33، شماره 1، بهار 1386

وحید ابراهیم‌زاده اردستانی؛ محمود محمدکریم