نویسنده = نفیسه پگاه فر
مطالعه عددی موردی تغییرات زمانی-مکانی غلظت‌های سطحی دی اکسید نیتروژن و ازون در تهران با استفاده از مدل WRF-Chem

دوره 49، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 471-490

10.22059/jesphys.2022.346020.1007449

مژگان شیرین؛ مریم قرایلو؛ عباسعلی علی‌اکبری بیدختی؛ نفیسه پگاه‌فر


شبیه‌سازی میدان باد سطحی در منطقه دریای عمان با مدل WRF با شرایط اولیه و مرزی متفاوت

دوره 45، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 197-209

10.22059/jesphys.2018.258409.1007009

پروین غفاریان؛ نفیسه پگاه فر؛ محمدرضا محمدپور پنچاه


Reconstruction of Data Gaps in Total-Ozone Records with a New Wavelet Technique

دوره 43، شماره 4، دی 1396، صفحه 73-81

10.22059/jesphys.2017.233541.1006896

Majid M. Farahani؛ nafiseh Pegahfar؛ maryam Gharaylou


Dynamics and Thermodynamics Analysis of Tropical Cyclone Haiyan

دوره 42، شماره 4، دی 1395، صفحه 13-26

10.22059/jesphys.2016.58887

نفیسه پگاه فر؛ پروین غفاریان