کلیدواژه‌ها = Electrical Conductivity
تعیین رسانایی الکتریکی گوشتۀ بالایی با استفاده از میدان Sq

دوره 41، شماره 3، مهر 1394، صفحه 463-471

10.22059/jesphys.2015.55099

شهاب ایزدی؛ اسداله جوعطا بیرمی؛ منصوره منتهایی


تعیین رسانش الکتریکی و درجه حرارت گوشته‌ فوقانی با استفاده از تغییرات میدان

دوره 36، شماره 2، مرداد 1389

اسداله جوع‌عطا بیرمی؛ ناصر حسین‌زاده گویا؛ محمود میرزایی


تعیین رسانایی ویژه‌ الکتریکی و درجه حرارت گوشته‌ فوقانی زمین با استفاده از تغییرات ژئومغناطیسی روزهای آرام

دوره 34، شماره 4، اسفند 1387، صفحه 1-1

اسداله جوع‌عطا بیرمی؛ ناصر حسین‌زاده گویا؛ محمود میرزایی