کلیدواژه‌ها = رسانایی الکتریکی
تعیین رسانایی الکتریکی گوشتۀ بالایی با استفاده از میدان Sq

دوره 41، شماره 3، مهر 1394، صفحه 463-471

10.22059/jesphys.2015.55099

شهاب ایزدی؛ اسداله جوعطا بیرمی؛ منصوره منتهایی