کلیدواژه‌ها = خلیج فارس
تغییرات ماهانه میانگین تراز سطح آب در خلیج فارس، دریای عمان و شمال دریای عرب در 1994

دوره 34، شماره 2، مرداد 1387

سیدعلی آزرم‌سا؛ سیامک شفیعی؛ رجبعلی کامیابی گل


مقایسهء نتایج حاصل از روش های مختلف پیش بینی امواج ناشی از باد در خلیج فارس (منطقه بوشهر)

دوره 31، شماره 1، فروردین 1384

کامران لارى؛ عباسعلى على اکبرى بیدختى؛ مهدى شفیعى فر