اثر بسامد بر پاشندگی سرعت انتشار امواج کشایندی در نمونه های ماسه سنگ و سنگ آهک منطقه چابهار در حالتهای خشک و اشباع

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش اثر بسامد بر پاشندگی سرعت انتشار امواج کشایندی(تراکمی و برشی) بر روی چندین نمونه از سنگ آهک و ماسه سنگ منطقه چابهار در فشار جو در دو حالت خشک و اشباع بررسی گردیده است.
پاشندگی سرعت امواج تراکمی برروی کلیه نمونه ها در هر دو حالت خشک و اشباع ‘ تحت بسامدها 63‘ 200 و 500 کیلو هرتز و برای امواج برشی تحت بسامدهای 33و 100 کیلو هرتز اندازه گیری شده است.
نتایج بدست آمده نشان می دهند که سرعت انتشار امواج تراکمی در هر دو حالت خشک و اشباع با افزایش بسامد افزایش می یابد و نرخ تغییرات سرعت نسبت به بسامد در هردو حالت خشک و اشباع در بسامدهای 63 و 200 کیلو هرتز نسبت به بسامدهای 200و 500 کیلو هرتز بیشتر می باشد. سرعت انتشار امواج برشی نیز در هر دو حالت خشک و اشباع غالبا با افزایش بسامد اضافه می شود‘ اگر چه دربرخی موارد پاشندگی سرعت منفی مشاهده می شود. برای هر دو موج تراکمی و برشی میزان پاشندگی سرعت در حالت اشباع بیشتر از میزان پاشندگی در حالت خشک می باشد. در بسامدهای مختلف سرعت امواج تراکمی در حالت اشباع بیشتر از حالت خشک می باشد. ولی برای امواج برشی در برخی نمونه ها سرعت در حالت اشباع کمتر از حالت خشک است. با استفاده از اندازه گیری سرعت‘ ضریب کیفیت امواج تراکمی و برشی(p?وs?) دردو بسامد مختلف محاسبه شد که نتایج نشان می دهد که مقادیر p?وs? حالت خشک بزرگتر از این مقادیر برای حالت اشباع می باشند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The effect of frequency on P- and S-wave velocity dispersions on a few samples of sandstones
and limestones from Chabahar region in both dry and saturated states under low axial stress has been studied. Three pairs of piezoelectric transducers with the central frequencies of 63, 200 and
500 kHz are employed to measure P-wave velocity dispersions. Two pairs of similar transducers but with the central frequencies of 33 and 100 kHz have been used for S-wave velocity dispersion
measurements.
The results obtained in these experiments show that P-wave velocities in both dry and saturated states increase with increase of the frequency. However, the rate of velocity increase
form 63 kHz to 200 kHz is greater than that from 200 kHz to 500 kHz. It is also observed that
S-wave velocities increase with increase of the frequency, although in a few cases the velocity
dispersions was not normal. For both P and S waves the velocity dispersions in saturated samples
are greater than dry ones.
A dispersion equation has been used to extract quality factors (Q) from two sets of velocity
data
(
63 and 200 kHz for P waves and 33 and 100 kHz for S waves
.
samples are found to be greater than those for water saturated rocks

کلیدواژه‌ها [English]

  • compressional and shear wave velocities
  • quality factors
  • velocity dispersion