بررسی اثر انسو (ENSO) بر توزیع بارش فصلی ایران در دوره 1971- 2000

نویسندگان

1 مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران- استادیار

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات- دانشجوی دکتری

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات- دانشیار

چکیده

بررسی توزیع بارش فصلی کشور در دهه اخیر، با استفاده از اطلاعات سازمان هواشناسی کشور، نشان از تغییر آن از نظر شدت و بسامد وقوع، نسبت به میانگین بلندمدت سی‌ساله 1971- 2000 دارد. در این مقاله اثر احتمالی ارتباط از دور انسو بر بارش‌های فصلی ایران در این دوره بررسی شده است. داده‌های بارش تجمعی ماهانه و فصلی برای 43 ایستگاه همدیدی از سازمان هواشناسی کشور و داده‌های مربوط به سال‌های فعالیت انسو در فازهای گرم و سرد از مرکز نوا NOAA)) تهیه شده‌اند. ابتدا شش نمونه از شدیدترین سال‌های فعالیت انسو در دوره سی‌ساله، سه النینو و سه لانینا، انتخاب و سپس بررسی توزیع بی‌هنجاری بارش فصلی کشور در این فازها (برحسب سال‌های خورشیدی و آبی) صورت گرفته است. به‌علاوه، ارتباط بین بی‌هنجاری بارش فصلی کل کشور و شاخص نینوی اقیانوسی (هم از نظر علامت و هم از نظر شدت) در این فازها و همچنین میزان همبستگی بین شاخص نینوی اقیانوسی و بارش فصلی 43 ایستگاه همدیدی کشور در دوره سی‌ساله، مورد بررسی قرار گرفته است.
نتایج بررسی توزیع بی‌هنجاری بارش فصلی کشور در فازهای متفاوت فعالیت انسو، نشان می‌دهد که در هیچ‌یک از فازها، توزیع بارش فصلی از الگو و روندی خاص تبعیت نمی‌کند. مقایسه بی‌هنجاری‌های بارش فصلی کل کشور و شاخص نینوی اقیانوسی نیز حاکی از آن است که هم علامت و هم شدت بی‌هنجاری‌های بارش در هریک از فازها متفاوت بوده و در سال‌های النینو (یا لانینای) بررسی شده، هم بی‌هنجاری بارش فصلی مثبت و هم بی‌هنجاری منفی بارش وجود دارد. مقادیر ضرایب همبستگی ضعیف بین شاخص نینوی اقیانوسی و بارش فصلی 43 ایستگاه کشور در دوره سی‌ساله نیز نتایج فوق را تایید می‌کند. نتیجه مهم آنکه فقط با تعیین فاز انسو نمی‌توان بی‌هنجاری بارش فصلی، چه از نظر علامت و چه شدت، را پیش‌بینی کرد. علت احتمالی می‌تواند مربوط به برهم‌کنش پیچیده و غیر خطی اثر انسو با دیگر پدیده‌های بزرگ‌مقیاس جوّی و اقیانوسی مانند نوسان اطلس شمالی، نوسان مادن- جولین و مانسون باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of the ENSO's effect on the seasonal precipitation of Iran in the period 1971-2000

نویسندگان [English]

  • Farhang Ahmadi- Givi 1
  • Davood Parhizkar 2
  • Sohrab Hajjam 3
1
2
3
چکیده [English]

An analysis of seasonal rainfall over Iran for a period of 30 years (1971-2000) shows a significant variability in spatial and temporal distributions of rainfall as well as its frequency and intensity. In this paper, the likely effects of ENSO on the rainfall anomalies are investigated. The accumulated monthly and seasonal rainfalls from 43 synoptic stations are taken through the Islamic Republic of Iran Meteorology Organization (IRIMO) and the ENSO activity years are obtained from NOAA. Three cases of strong cold phase (La-Nina) and three cases of strong warm phase (El-Nino) of ENSO in the period of this study have been selected. Then, the distribution of seasonal rainfall anomalies for these cases is studied. Also, the relation between the seasonal rainfall anomalies and Oceanic Nino Index (ONI), from the sign and magnitude view point, for the selected cases is examined. These investigations have been done for both solar and agriculture (from autumn of one year to the next) years. In addition, the correlation between the ONI and the seasonal rainfall of the 43 stations for the total 30 year period at study is calculated.
The results of the distribution of seasonal rainfall anomalies for the above cases indicate that there is no certain relation between the rainfall anomalies over Iran and the different phases of ENSO activity. The comparison of total seasonal rainfall anomalies over Iran and the ONI anomalies shows that the signs and magnitudes of anomalies in all the cases are significantly inconsistent. For example, both positive and negative seasonal rainfall anomalies exist in the El-Nino years. The weak correlation between the ONI and the seasonal rainfall of the 43 stations for the period of 30 years confirms the above results.
The key result is that it is not possible to predict the sign and magnitude of seasonal rainfall anomalies having the phase of ENSO activity. The possible reason being that ENSO has a complex and nonlinear interaction with other phenomena such as monsoon, North Atlantic Oscillation (NAO), and Madden-Julian Oscillation (MJO).

کلیدواژه‌ها [English]

  • annual rainfall anomalies
  • El-Nino
  • ENSO
  • La-Nina
  • Oceanic Nino Index