نویسنده = ���������� ������ ���������� ������
شبیه سازی فیزیکی جریان هوا در پیرامون تپه سه بعدی

دوره 27، شماره 1، فروردین 1380

عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ تاج الدین بنی هاشم؛ آرمین دهقان


رفتار و حرکت یک کم فشار بریده

دوره 26، شماره 1، فروردین 1379

تاج الدین بنی هاشم؛ حسین اردکانی؛ سحر تاج بخش


مدلی برای بادهای کوه- دشت تهران

دوره 25، شماره 1، اردیبهشت 1378

عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ تاج الدین بنی هاشم؛ مهدی ثقفی


حرکت و رفتار یک کم فشار بریده از دیدگاه کژفشاری

دوره 25، شماره 1، اردیبهشت 1378

تاج الدین بنی هاشم؛ حسین اردکانی؛ محمد مرادی