نویسنده = مجید نبی‌بیدهندی
Prediction of Water Saturation by FSVM using Well Logs in a Gas Field

دوره 48، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 77-86

10.22059/jesphys.2022.334938.1007389

Nastaran Moosavi؛ Majid Bagheri؛ Majid Nabi-Bidhendi؛ Reza Heidari


تعیین ناهنجاری‌های اورانیم در منطقه برندق با استفاده از داده‌های رادیومتری هوابرد

دوره 35، شماره 1، اردیبهشت 1388، صفحه 31-44

10.22059/jesphys.2009.79969

احمدرضا لکزایی؛ مجید نبی‌بیدهندی؛ افشار ضیاء‌ظریفی؛ فرخشاد یگانی؛ محمد‌کاظم حفیظی


تراکم‌پذیری منافذ در سنگ‌های کربناته ناهمگن سازند آسماری

دوره 32، شماره 1، اردیبهشت 1385، صفحه 77-83

10.22059/jesphys.2006.80067

عزت‌اله کاظم‌زاده؛ مجید نبی‌بیدهندی؛ حسام آلوکی بختیاری؛ محمدرضا رضائی