کلیدواژه‌ها = GPS/Leveling
مقایسه مدل‌های ژئوپتانسیل جدید در منطقه جغرافیایی ایران از راه تابعک‌های متفاوت میدان گرانی

دوره 32، شماره 3، آبان 1385، صفحه 107-116

علیرضا آزموده اردلان؛ عبدالرضا صفری؛ یحیی جمور