کلیدواژه‌ها = Group velocity
تعیین ساختار سرعتی پوسته جنوب شرق ایران براساس نوفه محیطی لرزه‌نگاشت‌‌های باندپهن

دوره 40، شماره 2، تیر 1393، صفحه 17-30

10.22059/jesphys.2014.50627

رامین موقری؛ غلام جوان دولوئی؛ مژگان نوروزی؛ احمد سدیدخوی


بررسی نمودارهای پاشش امواج ریلی

دوره 31، شماره 1، فروردین 1384

سید حمید سیدین؛ عبدالرحیم جواهریان؛ نصرالله کمالیان