نویسنده = تاج الدین بنی هاشم
شبیه سازی فیزیکی جریان هوا در پیرامون تپه سه بعدی

دوره 27، شماره 1، فروردین 1380

عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ تاج الدین بنی هاشم؛ آرمین دهقان


رفتار و حرکت یک کم فشار بریده

دوره 26، شماره 1، فروردین 1379

تاج الدین بنی هاشم؛ حسین اردکانی؛ سحر تاج بخش


مدلی برای بادهای کوه- دشت تهران

دوره 25، شماره 1، اردیبهشت 1378

عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ تاج الدین بنی هاشم؛ مهدی ثقفی


حرکت و رفتار یک کم فشار بریده از دیدگاه کژفشاری

دوره 25، شماره 1، اردیبهشت 1378

تاج الدین بنی هاشم؛ حسین اردکانی؛ محمد مرادی