کلیدواژه‌ها = میدان پتانسیل
تفسیر داده‌های مغناطیسی براساس محاسبه زاویه تیلت و بهبود گرادیان افقی، مطالعه موردی: فروافتادگی زنجان

دوره 43، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 101-113

10.22059/jesphys.2017.58910

محبوبه شاهوردی؛ لقمان نمکی؛ منصوره منتهایی؛ فاطمه مصباحی؛ مهدی بساوند


توازن داده‌های میدان پتانسیل با استفاده از تبدیل هیلبرت

دوره 38، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 145-153

10.22059/jesphys.2013.30212

علی نجاتی کلاته؛ امین روشندل کاهو


تراس‌‌‌بندی در تفسیر داده‌‌های میدان پتانسیل

دوره 38، شماره 2، مرداد 1391، صفحه 157-166

10.22059/jesphys.2012.28441

عبدالحمید انصاری؛ کمال علمدار؛ ابوالقاسم کامکار روحانی