کلیدواژه‌ها = دریای خزر
تأثیر جریان شکافنده بر دانه‌بندی رسوبات بستر دریا

دوره 49، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 119-135

10.22059/jesphys.2023.336922.1007396

فاطمه دهباشی؛ سید علی آزرم سا


بررسی ساختار پلوم پساب یک آب‌شیرین‌کن در عمق‌های مختلف به روش عددی در آب‌های ساحلی دریای خزر

دوره 49، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 229-242

10.22059/jesphys.2022.341980.1007421

فاطمه مهری گوابری؛ اصغر بهلولی؛ عباسعلی علی‌اکبری بیدختی


تغییرات فصلی ستون قائم آب و تخمین عمق لایه آمیخته بر پایه دما با استفاده از روش آستانه در منطقه بابلسر و رامسر

دوره 46، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 159-174

10.22059/jesphys.2020.286089.1007154

فاطمه جان‌نار فریدون؛ سمیه نهاوندیان اصفهانی؛ نعمت‌الله محمودی


ناحیه‌بندی سواحل جنوبی دریای خزر براساس شواهد مورفودینامیک رسوبی

دوره 37، شماره 3، آذر 1390، صفحه 1-15

همایون خوشروان؛ سمیه روحانی‌زاده؛ جواد ملک؛ قاسم نژادقلی