موضوعات = فیزیک خورشیدی
شبکه پیچیده لک‌های خورشیدی

دوره 49، شماره 3، آبان 1402، صفحه 765-779

10.22059/jesphys.2023.354203.1007497

پریچهر محمدی گونه؛ اکبر غیبی فطرت؛ حسین صفری؛ زهره محمدی گونه


First mesospheric in-situ measurement in Iran using sounding rockets and plasma impedance probe (PIP)

دوره 45، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 237-244

10.22059/jesphys.2019.269440.1007063

Alireza Mahoudian؛ Swadesh Patra؛ Fatemeh Sadeghi Kia؛ Peyman Aliparast


توزیع میدان سرعت جریان پلاسما در پایه جت‌های رنگین‌سپهر

دوره 44، شماره 3، آبان 1397، صفحه 671-677

10.22059/jesphys.2018.250417.1006966

الناز امیرخانلو؛ احسان توابی؛ سیما ضیغمی