نمایه نویسندگان

ب

 • بیدهندی، مجید نبی سرعت انتشار امواج الاستیک در نمونه های سنگ آهک منطقه خوزستان در حالتهای خشک و اشباع [دوره 24، شماره 1، 1377]
 • بروکر، پیتر آی استفاده از اطلاعات مغناطیسی هوائی با کیفیت بالا جهت تهیه نقشه زمین شناسی سنگهای ویلیا ما در بلوک الری استرالیای جنوبی به منظور اکتشاف افقهای معدنی [دوره 24، شماره 1، 1377]
 • بوید، دیوید استفاده از اطلاعات مغناطیسی هوائی با کیفیت بالا جهت تهیه نقشه زمین شناسی سنگهای ویلیا ما در بلوک الری استرالیای جنوبی به منظور اکتشاف افقهای معدنی [دوره 24، شماره 1، 1377]

ج

ح

 • حفیظی، محمد کاظمی کاربرد مدلسازی خود بازگشتی – میانگین متحرک در زلزله خیزی حوالی سد سفید رود‘ شمال ایران [دوره 24، شماره 1، 1377]
 • حمیدی، گودرز زلزله 29 آبانماه سال 1368 گلباف کرمان و پسلرزه های آن [دوره 24، شماره 1، 1377]

خ

 • خوی، احمد سدید بررسی زمین لرزه های 16 بهمن 1375 بجنورد در شمال شرق ایران [دوره 24، شماره 1، 1377]

ز

 • زاده، جمشید حسن داده های زمینگرمایی ایران و تعبیرهای زمینساختی آن [دوره 24، شماره 1، 1377]

س

 • سلطانیان، سلیمان زلزله 29 آبانماه سال 1368 گلباف کرمان و پسلرزه های آن [دوره 24، شماره 1، 1377]

ش

 • شفیعی، داریوش زمینلرزه 10 اسفند 1375 اردبیل و پسلرزه های آن در شمالغرب ایران [دوره 24، شماره 1، 1377]
 • شهری، محمدرضا حیدریان استفاده از اطلاعات مغناطیسی هوائی با کیفیت بالا جهت تهیه نقشه زمین شناسی سنگهای ویلیا ما در بلوک الری استرالیای جنوبی به منظور اکتشاف افقهای معدنی [دوره 24، شماره 1، 1377]

ظ

 • ظریفی، رویا داده های زمینگرمایی ایران و تعبیرهای زمینساختی آن [دوره 24، شماره 1، 1377]

ع

 • عکاشه، بهرام زلزله 29 آبانماه سال 1368 گلباف کرمان و پسلرزه های آن [دوره 24، شماره 1، 1377]

ف

 • فاتحی، علی بررسی زمین لرزه های 16 بهمن 1375 بجنورد در شمال شرق ایران [دوره 24، شماره 1، 1377]
 • فاطمی، جلیل الدین زلزله 29 آبانماه سال 1368 گلباف کرمان و پسلرزه های آن [دوره 24، شماره 1، 1377]
 • فرد، رضا متفکر حذف بازتابهای تکراری در حیطه های -p و معرفی یک فیلتر جدید [دوره 24، شماره 1، 1377]
 • فرد، صغری اسماعیلی داده های زمینگرمایی ایران و تعبیرهای زمینساختی آن [دوره 24، شماره 1، 1377]

ق

 • قیطانچی، محمدرضا زمینلرزه 10 اسفند 1375 اردبیل و پسلرزه های آن در شمالغرب ایران [دوره 24، شماره 1، 1377]
 • قیطانچی، محمدرضا بررسی زمین لرزه های 16 بهمن 1375 بجنورد در شمال شرق ایران [دوره 24، شماره 1، 1377]

ک

 • کوثریان، مینو سرعت انتشار امواج الاستیک در نمونه های سنگ آهک منطقه خوزستان در حالتهای خشک و اشباع [دوره 24، شماره 1، 1377]

ن