نویسنده = سهراب حجام
بررسی روند تغییرات مقادیر حدی دمای حداقل، حداکثر و میانگین روزانه در چند نمونة اقلیمی ایران

دوره 37، شماره 1، اردیبهشت 1390

وحید ورشاویان؛ علی خلیلی؛ نوذر قهرمان؛ سهراب حجام


توزیع مکانی روند بارش سالانه در ایران در دوره 1960-2001

دوره 35، شماره 4، بهمن 1388

پرویز ایران‌نژاد؛ پری‌سیما کتیرایی بروجردی؛ سهراب حجام


بررسی اثر انسو (ENSO) بر توزیع بارش فصلی ایران در دوره 1971- 2000

دوره 35، شماره 4، بهمن 1388

فرهنگ احمدی گیوی؛ داود پرهیزکار؛ سهراب حجام


سهم تغییرات فراوانی و شدت بارش روزانه در روند بارش در ایران طی دوره 1960 تا 2001

دوره 33، شماره 1، اردیبهشت 1386

پری سیما کتیرایی؛ سهراب حجام؛ پرویز ایران نژاد