نویسنده = سهراب حجام
تعداد مقالات: 8
1. بررسی روند تغییرات پُرفشار سیبری و تاثیر آن بر میدان‌‌های هواشناختی در بازه زمانی 1948تا 2008

دوره 39، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 127-138

10.22059/jesphys.2013.35193

معصومه احمدی حجت؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ سهراب حجام


5. توزیع مکانی روند بارش سالانه در ایران در دوره 1960-2001

دوره 35، شماره 4، زمستان 1388

پرویز ایران‌نژاد؛ پری‌سیما کتیرایی بروجردی؛ سهراب حجام


6. بررسی اثر انسو (ENSO) بر توزیع بارش فصلی ایران در دوره 1971- 2000

دوره 35، شماره 4، زمستان 1388

فرهنگ احمدی گیوی؛ داود پرهیزکار؛ سهراب حجام


7. سهم تغییرات فراوانی و شدت بارش روزانه در روند بارش در ایران طی دوره 1960 تا 2001

دوره 33، شماره 1، بهار 1386

پری سیما کتیرایی؛ سهراب حجام؛ پرویز ایران نژاد